Hur mår Sveriges skogar och sjöar

LÄS MER

Hur mår Sveriges skogar och sjöar

LÄS MER

Nyheter

IVL Årsredovisning 2017

Så har ännu ett gått. Ett år där vi har diskuterat och debatterat om bland annat plastpartiklar, elbilsbatterier, återvinning av textil, miljözoner och vattenbrist. Vår årsredovisning för 2017 innehåller utvalda delar av vårt arbete under det gångna året. Ta del av intressant läsning här. Genom att göra årsredovisningen digital sparar vi på miljön samtidigt som vi ökar tillgängligheten för alla att ta del av den.

Klimat- och hållbarhetsfrågorna har rört sig från att vara isolerade komponenter till att bli en integrerad del av affärsverksamheten och detta gäller även för IVL. Vi stärker därför vårt interna hållbarhetsarbete och från och med år 2016 kommer vi att hållbarhetsrapportera i enlighet med The Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

 

VD har ordet: Återbruk ger nya möjligheter

Tord Svedberg, VD på IVL Svenska Miljöinstitutet

Inom IVL Svenska Miljöinstitutet fortsätter vi oförtrutet att bidra till
ett hållbart samhälle genom en ständig utveckling och förnyelse av vår
verksamhet. Att det vi åstadkommer är relevant och våra tjänster är efter-
frågade bekräftas av att omsättningen ökade med 11 procent jämfört med
föregående år och med nära 70 procent jämfört med sju år tillbaka i tiden.

Vi för ut kunskap, omvandlar vetenskap till verklighet och ser miljöproblem som möjligheter – till skillnad från många andra som fastnar i att debattera och problematisera. Med andra ord, vi ser till att den senaste forskningen kommer till praktisk användning i företagen och samhället i övrigt. Ett område att lyfta fram är hur vi med vår kompetens inom livscykelanalys, avfallshantering och återvinning hjälper våra kunder och intressenter att gå från linjära processer till en cirkulär ekonomi.

 

Vad vi gör

IVL bidrar genom sin affärsmodell och sin verksamhet till
att stärka svensk konkurrenskraft.

Vi stöder företag och statliga myndigheter i deras hållbarhetsarbete för att lösa specifika miljöproblem på en nationell och internationell arena. Forskning och utveckling är basen i vår verksamhet. Som forskningsutövare utvecklar vi också kompetens som utgör grunden för vår konsultverksamhet.

 

 

Vilka vi finns till för

IVL förenar tillämpad forskning och utveckling med en nära samverkan med näringslivet och det offentliga. Våra uppdrag vilar på vetenskaplig grund och vår forskning präglas av tvärvetenskap och systemtänkande. 

Vi driver på omställningen till det hållbara samhället genom att omvandla vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till en cirkulär ekonomi. 

Vi arbetar nära våra uppdragsgivare för att fånga upp kundbehov och för en kontinuerlig dialog med samarbetspartner, styrelse och ägare samt beslutsfattare och myndigheter.

Så här säger våra kunder