Klarar vi hållbarhet utan ekonomisk tillväxt

LÄS MER

Klarar vi hållbarhet utan ekonomisk tillväxt

LÄS MER

Nyheter

ÅRSREDOVISNING IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET 2016

Här kan du läsa om året som gått avseende IVL Svenska miljöinstitutets verksamhet och ekonomi. Genom att göra årsredovisningen digital sparar vi på miljön samtidigt som vi ökar tillgängligheten för alla att ta del av den.

Vår årsredovisning för 2016 innehåller en del om vårt 50-årsjubileum, men även en hel del andra läsvärda delar om allt ifrån sakernas internet och miljöväder till sjöpungar. Vi har stärkt vår kompetens inom ett antal områden som till exempel inom mobilitet. År 2016 var också ett 30- årsjubileum för vårt samarbete med kinesiska myndigheter, företag och organisationer.

Klimat- och hållbarhetsfrågorna har rört sig från att vara isolerade komponenter till att bli en integrerad del av affärsverksamheten och detta gäller även för IVL. Vi stärker därför vårt interna hållbarhetsarbete och från och med år 2016 kommer vi att hållbarhetsrapportera i enlighet med The Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer.

Läs hela IVLs årsredovisning här

 

VD HAR ORDET - VÅRT BIDRAG TILL MILJÖUTVECKLINGEN BLIR ALLT VIKTIGARE

Tord Svedberg, VD på IVL Svenska Miljöinstitutet

 

År 1966 började mycket kallt. I Vuoggatjålme uppmättes den hittills lägsta temperaturen i Sverige, minus 53 grader. I juli var det varmare och England vann VM-finalen i fotboll. Någon månad senare invigdes Essingeleden i Stockholm och i november samma år invigdes den nya Älvsborgsbron i Göteborg av kommunikationsminister Olof Palme. Samma år föddes ett välskapt miljöinstitut som i dag heter IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL kom till genom en diskussion och överenskommelse mellan staten och industrin. De två som signerade överenskommelsen var det dåvarande konsultativa statsrådet Olof Palme och den dåvarande direktören för Sveriges Industriförbund, Axel Iveroth.

I ett kassaskåp på IVL finns en kopia på ett brev från Olof Palme till Axel Iveroth där Olof Palme framför behovet av en samordning av frågor som berör bland annat vatten- och luftvård. Brevet är undertecknat ”Med hjärtliga hälsningar, Din tillgivne Olof Palme”. Jag tror att sådana avslutningar numera är väldigt sällsynta i brevväxlingar mellan regeringen och näringslivet. I slutet av brevet skriver Palme: ”Mitt svar har tyvärr dröjt något. Det beror på att det är besvärligt att bena upp vilka olika organ och myndigheter som verkar på detta område”. Hans konstaterande är intressant. Då, för 50 år sedan, fanns ingen samlad miljöforskning. Det som gjorde det svårt att få överblick, var att forskningen var så fragmentiserad.

I dag kan det också vara svårt att få överblick men det beror mest på att det är så många aktörer som är aktiva på miljöområdet. Men det är få om ens någon som har den bredd och kontinuitet som IVL Svenska Miljöinstitutet har. Vi har kompetens och erfarenhet för att såväl leda stora fleråriga projekt inom klimatområdet till att utföra mycket konkreta och tillämpade uppdrag där vårt bidrag i det saneringsarbete som pågått efter det postflyg som störtade i norra Lapplandsfjällen vintern 2015/2016 är ett exempel.

KORT OM IVL

SYFTE

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

VISION

Vår vision är det hållbara samhället. Vi driver på omställningen till det hållbara samhället genom att omvandla:

  • vetenskap till verklighet
  • miljöproblem till möjligheter
  • linjära processer till en cirkulär ekonomi

VÅR VÄRDEGRUND

Vår värdegrund bygger på trovärdighet, helhetssyn och framsynthet, engagemang och nytta.

SVERIGES FÖRSTA MILJÖFORSKNINGSINSTITUT

IVL grundades 1966 av staten och näringslivet gemensamt. Sedan 1982 drivs företaget i aktiebolagsform och ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten. och Luftvårdsfrågor (SIVL).

MEDARBETARE OCH KOMPETENS

Anställningstid

Anställningstid

Genomsnittlig anställningstid är 10,6 (10) år. Av IVL:s medarbetare är 92 procent tillsvidareanställda.

MILJÖ OCH KVALITET

IVL arbetar med miljö- och kvalitetsledning liksom med arbetsmiljöfrågor inom ramen för ett integrerat ledningssystem. Systemet är miljö- respektive kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001.

TÄCKER ALLA BRANSCHER

IVL verkar idag brett över hela hållberhetsområdet. Verksamheten spänner över alla branscher och kunderna återfinns i hela samhället.

FYRA TEMAOMRÅDEN

Företaget ärorganiserat i fyra operativa enheter, samt enheter för forskning, affärsutveckling och marknad. Därutöver finns stabsfunktioner för ekonomi, personal, IT och kommunikation. Alla enheter samverkar i verksamhetsområden som samtidigt sammanfattar IVL:s marknadserbjudande i fyra fokusområden: Naturresurser, Klimat och miljö, Resurseffektiva kretslopp och konsumtion, Hållbar produktion och miljöteknik samt Hållbar stadsutveckling och transporter.

BÅDE FORSKNING OCH UPPDRAG

Knappt hälften av IVL:s verksamhet är forskning som utförs på direkt updrag av externa kunder. Resten består av forskning som antingen är samfinansierad av staten eller näringslivet eller anslagsfinansierad genom statliga forskningsorgan och stiftelser samt EU.  

SAMARBETE OCH NÄTVERK

I IVL:s strategi ligger att upprätthålla och utveckla nära samarbete med näringslivet, internationella forskningsorgan och högskolor. Därför deltar IVL aktivt i en rad internationella forskningsnätverk och andra samarbeten. I Sverige har IVL ett nära samarbete med framför allt Chalmers tekniska högskola och KTH.

LABORATORIER OCH TESTANLÄGGNINGAR

IVL har egna laboratorier för avancerade kemiska analyser - både organiska och oorganiska - och i experimentlaboratoriet utvecklas ny teknik för mer resurseffektiv produktion. Tillsammans med KTH förfogar IVL över Hammarby Sjöstadsverk som är en unik test- och pilotanläggning för avancerad vattenreningsteknik. 

 

MILJÖNYTTA OCH NÖJDA KUNDER

Index för kundnöjdhet

För IVL är det helt avgörande att kunna leverera forskning och konsultuppdrag som är till nytta för näringslivet och samhället i omvandlingen mot minskad klimat- och miljöpåverkan och för en ökad resurseffektivitet och hållbarhet. Det är så vi uppfyller vår vision.

För att skapa nytta för kunderna och samhället i stort är det viktigt att det IVL levererar håller hög kvalitet. För att säkerställa detta gör vi projekt ut värderingar och kundundersökningar. Bland annat görs en årlig intervjuundersökning bland ett 20-tal kunder inom olika branscher för att undersöka deras upp-fattning om IVL som leverantör och om kvaliteten på det som levereras. Vi sätter mål varje år för att hela tiden förbättra kundnyttan som vi mäter i ett nöjd-kund-index.

 

UTÖKAD KUNDUNDERSÖKNING UNDER 2016

Den kundundersökning som genomfördes 2016 gav ett högt betyg som innebar att nöjd-kund-indexet resulterade i 4,3 på en femgradig skala. Undersökningen visade att samtliga tillfrågade kunde tänka sig att anlita/samarbeta med IVL igen och även rekommendera IVL till andra. Vidare framkom att de huvudsakliga skälen till att de valt att anlita IVL är tidigare goda erfarenheter av att samarbeta med IVL, den unika kompetensen samt IVL:s starka renommé.Under 2016 har vi, förutom den ordinarie kundundersökningen, genomfört en mer omfattande utredning för att undersöka hur vi kan vässa och förtydliga vårt erbjudande och göra IVL:s tjänster ännu mer användbara.

UTMANINGAR OCH FRAMTIDA PLANER

Våra kunderefterfrågar lösningar som ligger i forskningens och vetenskapens framkant vilket ställer höga krav på kompetens, men också lyhördhet för kundens behov och god kommunikation för säkrad delaktighet och därigenom ett kvalitetssäkrat resultat.Under 2017 planerar vi för aktiviteter för att leva upp mot de förbättringsområden som deltagarna i kundundersökningen pekade ut. Dit hör bland annat fortsatt fokus på kundnyttan genom en effektivare projektprocess och utvecklad rapportering av resultaten. Vidare kommer vi att fortsätta med de årliga kunduppföljningarna.

MILJÖNYTTA AV IVL:S ARBETE

De produkter och resultat som vi levererar till kund är också vår i särklass viktigaste miljöaspekt. Därför har vi utvecklat ett verktyg för att bedöma den miljönytta som våra råd till kunderna ger, under förutsättning att de följer råden. Ambitionen är att samtliga projekt som avslutas ska bedömas utifrån sju miljöpåverkanskategorier samt ett antal sociala och ekonomiska påverkanskategorier.

Verktyget har använts i ett par år och därmed har tillförlitligheten, liksom underlaget för bedömningarna ökat. Under 2016 har 169 (146) projekt bedömts och index hamnar på 7,8 (7,2).IVL följer årligen upp denna bedömning och har satt som mål att nå över ett samlat index på 6,5 vilket innebär att minst en påverkanskategori bedöms få stor betydelse. På sidorna 18 till 41 presenterar vi exempel på projekt som leder till såväl kundnytta som direkt miljönytta i samhället.