Stakeholder analyasis of incineration tax, raw material tax and weight-based waste fee

Summary

Denna rapport är en del av utvärderingen av styrmedel inom forskningsprogrammet Hållbar Avfallshantering. Rapporten presenterar en bild av hur avfallssektorn är uppbyggd och hur det påverkar effekten av olika styrmedel. Den gjorda analysen kompletterar de optimerande modeller som är använda och redovisade inom forskningsprogrammet. Intressentanalysen betonar insikten att styrmedel, för att de ska vara effektiva, behöver ge rätt incitament till rätt intressenter, t.ex. intressenter som har kontroll över det som styrmedlet ska ha tänkt påverkan på. Styrmedel kan ge sådana incitament om de är designade så att de påverkar den tänkta intressenten direkt. Styrmedel kan också skapa påverkan genom att en tredjeparts intressent förmedlar påverkan till den tänkta intressenten. Effekten av sådana indirekta incitament är svårare att förutsäga och det finns en risk att effekten försvagas genom att till exempel större kostnader kan bli följden. I de fall där rätt incitament redan finns kan ett styrmedel vara effektivt genom att det istället eliminerar hinder som är i vägen för den önskade handlingen. This report is only available in English.

Coworkers: Carl Jensen, Tomas Ekvall

Keywords: waste management,

Year: 2015.0

Report number: C74

Authors: Tomas Ekvall, Kristian Hemström, Carl Jensen