Recipientundersökningar - översikt och framtidsvy

Summary

Många recipientundersökningar i landet, särskilt de som bedrives vattenområdesvis i samarbete mellan industrier och kommuner, uppvisar en del brister med tanke på användbarheten av de uppnådda resultaten. De uppfyller inte helt de primära målen med verksamheten, nämligen att belysa verkan av ett speciell utsläpp i vattenmiljön. För detta krävs i regel en helhetssyn av föroreningssituationen samt en kvantifiering av ämnestillförseln till vattenområdet i fråga från alla betydelsefulla källor. Det föreligger ett stort behov av ett nytt tankesätt för utvärdering av olika föroreningskällors roll. Ett principiellt angreppssätt diskuteras. Omfattningen av diffusa utsläpp måste beläggas i mycket högre grad än vad som är fallet idag. Ett viktigt mål i arbetet för att erhålla ett med verkligheten nära överensstämmande planeringsunderlag är att ge en samlad bild av föroreningstransporten i såväl luft-, mark- som vattenmiljö. Många indicier pekar exempelvis på att vårt moderna och rationella jordbruk sedan efterkrigstiden kan ha ökat riskerna för stora kväveförluster från mark till atmosfären, och att dessa kan bidra till försurningen av mark och vatten. Förslag till nya riktlinjer för recipientkontroll i vatten har nyligen utarbetats inom statens naturvårdsverk. I dessa dras delvis en ny strategi upp för kontrollarbetet. Verksamheten föreslås separeras i ett basprogram, avsett att utgöra stommen i arbetet. Utöver detta skall dessutom specialprogram utföras, vilka skall belägga de orsak-verkan relationer som behövs för att djupare penetrera vissa miljöförhållanden. Dessa är av särskild vikt då kontrollen av verkan från exempelvis industriella utsläpp måste inriktas mer på att klarlägga effekterna av speciella processanknutna ämnen. Den omstrukturering av recipientkontrollen som nu föreslås kommer att underlätta bedömningar av i vad mån uppsatta mål för miljöskyddet uppnåtts och i vilken utsträckning vidare åtgärder erfordras. Detta är högst väsentligt i tider med knappa resurser till nya vattenvårdande insatser. De medel som står till buds måste satsas på rätt åtgärd, vid rätt tidpunkt och i de vattenområden där det mest optimala utfallet vinnes.

Coworkers: Sven-Olof Ryding

Keywords: recipient,recipientkontroll, utsläpp, föroreningssituation, källor

Year: 1984.0

Report number: A437

Authors: Sven-Olof Ryding

Published in: Vatten 40:216-226. Lund 1984.