Jordbruk - en diffus föroreningskälla

Summary

De senaste decenniernas miljardsatsningar på förbättrad avloppsvattenrening från punktkällor har i flertalet fall endast lokalt medfört förbättringar i vattnets beskaffenhet. Stora problem kvarstår emellertid med höga växtnäringsförluster från diffusa källor med fortsatt övergödning av sjöar och vattendrag. Problemen har på senaste år t o m förvärrats främst i jordbruksbygder men också spridit sig till havsmiljön. Uppblomning av giftalger och ansträngda syreförhållanden i bottenvatten har tilldragit sig ett speciellt intresse med det hot detta medför för ett allsidigt nyttjande av vattenresurserna. Orsakerna till den gradvis försämrade vattenkvaliteten står i regel att finna i en ökad föroreningstillförsel från jordbruksområden. Uppgifter på omfattningen av dessa växtnäringsförluster och vilka de huvudsakliga källorna är kan emellertid variera, delvis som en följd av att dessa baseras på olika former av undersökningsmaterial. Kunskapen är stundtals otillräcklig om följdverkningarna i vattenmiljön av rationell jordbruksdrift. Samspelet mellan markanvändning och vattenkvalitet inom Forskningsrådsnämndens (FRN) särskilda planeringsgrupp för dessa frågor i syfte att utveckla metoder för vattenresursplanering. I samband med detta arbete har FRN bedrivit ett projekt i Skåne, med tonvikt lagd i Ringsjöområdet, för att studera ytvattenproblem i jordbruksbygd. Föreliggande arbete utgör till del ett utdrag ur en sammanfattande rapport från detta projektarbete. I denna rapport ingår vidare hänvisning till några av de uppgifter som omnämns samt en sammanställning över de publikationer och artiklar som framkommit inom projektets ram.

Coworkers: Sven-Olof Ryding

Keywords: sjö, hav,övergödning, eutrofiering, kväve, fosfor, jordbruk, växtnäringsförluster

Year: 1984.0

Report number: A448

Authors: Sven-Olof Ryding

Published in: NORDFORSK, Miljövårdsserien. Publikation 1984:2.