Vattenvård i Lagans flodområde under 30 år - ett exempel på vattenplanering

Summary

Lagan är södra Sveriges mäktigaste vattendrag. IVL har på uppdrag av Lagans Vattenvårdsförening sammanställt en skrift till föreningens 30-årsjubileum. Skriften beskriver utveckling, utnyttjande och vård av ett vattendrag genom en tidsperiod som präglats av industrialisering, stora vattenvårdande insatser och ett ökande ansvar för bevarande av våra vattenresurser. Framtida beslut om vattenvårdande åtgärder blir svårare i och med ändrad karaktär på miljöproblemen. Synfältet vidgades i och med vattenresursplaneringsutredningen 1980 och förslag till ny plan- och bygglag (PBL) som betonar vikten av en samordnad planering av markanvändning och vattenkvalitet. I föreliggande arbete har därför stor vikt lagts vid det samspel som råder mellan markbaserade aktiviteter och vattenbeskaffenhet.

Coworkers: Sven-Olof Ryding

Keywords: rinnande vatten,Lagan, vattenskydd, hydrologi, vattenkvalitet, landplanering, vattenplanering

Year: 1986.0

Report number: A494:1

Authors: Per-Olof Skoglund, Sven-Olof Ryding

Published in: Vatten 42:41-49. Lund 1986