Vattenvård år 2000: behovet av hydrologisk information

Summary

Den industriella utvecklingen de senaste 100 åren har medfört omfattande störningar i vår omgivning. I dess tidiga skede slet man hårt på det mänskliga kapitalet. Opinionen växte sig dock stark och fackföreningsrörelsen har bidragit till att skapa drägliga arbetsförhållanden. Under senare tid har slitaget på vår miljö i stället blivit alltmer uppenbar. Under 1960- och 1970-talen var effekterna av förorenande utsläpp mycket påtagliga. Nu får miljörörelserna allt starkare fäste i opinionsbildningen med strävan att skydda luft-, mark- och vattenmiljön åt kommande generationer. Trots att enskilda anläggningars bidrag i många fall inte enkelt kan särskiljas kommer svensk industri under de närmaste årtiondena att behöva investera miljarder i miljöskyddsåtgärder för att tillgodose samhällets stigande krav. För att på bästa sätt utnyttja de medel som avsätts för vattenvårdande åtgärder krävs bättre beslutsunderlag. Då föroreningstransporter från luft via mark till vatten följer det hydrologiska kretsloppet bör information om vattnets rörelser utgöra basen i de miljöskyddseffektbeskrivningar som enligt den reviderade miljöskyddslagen skall ligga till grund för prövning och tillståndsgivning av industriella utsläpp.

Coworkers: Sven-Olof Ryding

Keywords: metodik,föroreningstransporter, miljöeffektbedömning, beslut, vattenplanering, data

Year: 1986.0

Report number: A534

Authors: Sven-Olof Ryding

Published in: Vatten 42:265-269. Lund 1986