Jordbrukets inverkan på luft- och vattenmiljön. Kunskapssammanställning om växtnäringsförluster, källor - effekter - åtgärder.

Summary

Lantbrukarnas Riksförbund har gett Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) i uppdrag att svara för en kunskapssammanställning om jordbrukets inverkan på luft- och vattenmiljön, med avseende på förluster av växtnäringsämnena kväve och fosfor. En central roll i den totala föroreningsbelastningen, vilka källorna är, de effekter som kan uppstå samt att ange lämpliga åtgärder för att reducera föroreningsutsläppen från jordbruket mot bakgrund av vad som kan anses vara ekonomiskt och ekologisk motiverat.

Coworkers: Lennart Kaj, Sven-Olof Ryding, Martin Ferm

Keywords: ytvatten, sammanställning,kväve, fosfor, jordbruk, näringsförluster, biologiska effekter, luftmiljö, vattenmiljö

Year: 1988.0

Report number: A568

Authors: Ing-Marie Andreasson, Lars Edler, Magnus Enell, Martin Ferm, Sture Larsson, Sven-Olof Ryding, Lena Wennberg, Lennart Kaj

Published in: Lantbrukarnas Riksförbund, Rapport. 1988.