Vattenhushållningsplan för Helgasjön, Växjö sjöar, Helige å

Summary

Det övergripande målet med arbetet är att ge Växjö kommun ett handlingsprogram med förslag till vattenvårdande åtgärder samt uppföljning av miljöförhållandena som tillgodoser ett allsidigt nyttjande av vattenresurserna. Vattenhushållningsplanen skall ge besked om nuvarande tillstånd hos vattenresurserna och en prognos för den framtida utvecklingen baserad på de anspråk som finns och planeras. Planen avses vara ett instrument för att kunna väga in framtida exploatering och förändring av mänskliga aktiviteter i området som kan tänkas påverka vattenbeskaffenheten negativt i jämförelse med de satta målen. Målsättningen för vattenresurserna har angetts vara: * Helgasjöns tillrinningsområde: att bibehålla vattenkvaliteten i området på en naturlig opåverkad nivå. * Helgasjön med närområde: att bevara sjön som framtida råvattentäkt samt för allehanda rekreationsändamål. * Växjösjöarna: att sjösystemet skall utgöra en integrerad del i stadsbilden och kunna nyttjas som recipienter samt för rekreation, bad och fiske. * Helige å: att tillse en acceptabel vattenkvalitet i ån för att bibehålla nuvarande öringstam samt kunna påverka vattenframrinningen så att inte kanoting och vattenkraftsutnyttjande äventyras.

Coworkers: Sven-Olof Ryding

Keywords: sjö, rinnande vatten,vattenhushållningsplan, vattenvård, föroreningar, vattenkvalitet, miljökonsekvenser

Year: 1988.0

Report number: A614

Authors: Sven-Olof Ryding, Per-Olof Skoglund, Reinhold Castensson

Published in: Miljö- Och Hälsoskyddskontoret, Växjö kommun 1988