Effektiv produktion av biodrivmedel

Summary

Rapporten beskriver möjligheter och konsekvenser av så kallade bioenergikombinat och hur fjärrvärmens och kraftvärmesystemens roll kan se ut vid biodrivmedelsproduktion. Syftet med rapporten är att underlätta för berörda aktörer att få ett underlag för att bedöma energi och miljövinster av samverkan vid planering, byggande och drift av olika energianläggningar. Ett bioenergikombinat kan se ut på olika sätt, men utgörs i princip av en biodrivmedelsfabrik och ett fjärrvärmenät (där värmen produceras i kraftvärmeverk och värmeverk) som på något sätt integrerats för att ge ett mervärde, ofta höjd totalverkningsgrad. Integreringen kan innebära utbyten på ett eller flera områden, exempelvis: ; Energiutbyte i form av ångleveranser från kraftvärmeverket till biodrivmedelsfabriken som förlänger kraftvärmeverkets driftstid eller spillvärmeleverans från biodrivmedelsfabriken till fjärrvärmenätet. ; Materialutbyte i form av omhändertagande av biprodukter från biodrivmedelsfabriken i kraftvärmeverket. ; Energi- och materialutbyte i form av spillvärmeutnyttjande för att torka kraftvärmeverkets bränsle eller råvara för pelletstillverkning. ; Användning av samma infrastruktur för exempelvis råvara, servicesystem och/ eller logistik. Rapporten fokuserar på energi- och i viss mån även materialutbyte inom kombinatet. För att göra det möjligt att peka på hur integrering kan ske beskrivs tillverkningsprocesser för ett antal biodrivmedelstekniker som används kommersiellt idag samt ett par som är under utveckling. Dessutom beskrivs energikombinat med pelletstillverkning översiktligt.....

Coworkers: Jenny Gode, Tomas Rydberg

Keywords: biodrivmedel, energikombinat, fjärrvärme, kraftvärmesystem

Year: 2008.0

Report number: A1553

Authors: Jenny Gode, Linus Hagberg, Tomas Rydberg, Henrik Rådberg, Erik Särnholm

Published in: Svensk Fjärrvärme, Rapport 1 2008:8