KORT OM IVL

SYFTE

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

VISION

Vår vision är det hållbara samhället. Vi driver på omställningen till det hållbara samhället genom att omvandla:

  • vetenskap till verklighet
  • miljöproblem till möjligheter
  • linjära processer till en cirkulär ekonomi

VÅR VÄRDEGRUND

Vår värdegrund bygger på trovärdighet, helhetssyn och framsynthet, engagemang och nytta.

SVERIGES FÖRSTA MILJÖFORSKNINGSINSTITUT

IVL grundades 1966 av staten och näringslivet gemensamt. Sedan 1982 drivs företaget i aktiebolagsform och ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten. och Luftvårdsfrågor (SIVL).

MEDARBETARE OCH KOMPETENS

Anställningstid

Anställningstid

Genomsnittlig anställningstid är 10,6 (10) år. Av IVL:s medarbetare är 92 procent tillsvidareanställda.

MILJÖ OCH KVALITET

IVL arbetar med miljö- och kvalitetsledning liksom med arbetsmiljöfrågor inom ramen för ett integrerat ledningssystem. Systemet är miljö- respektive kvalitetscertifierat enligt ISO 14001 och ISO 9001.

TÄCKER ALLA BRANSCHER

IVL verkar idag brett över hela hållberhetsområdet. Verksamheten spänner över alla branscher och kunderna återfinns i hela samhället.

FYRA TEMAOMRÅDEN

Företaget ärorganiserat i fyra operativa enheter, samt enheter för forskning, affärsutveckling och marknad. Därutöver finns stabsfunktioner för ekonomi, personal, IT och kommunikation. Alla enheter samverkar i verksamhetsområden som samtidigt sammanfattar IVL:s marknadserbjudande i fyra fokusområden: Naturresurser, Klimat och miljö, Resurseffektiva kretslopp och konsumtion, Hållbar produktion och miljöteknik samt Hållbar stadsutveckling och transporter.

BÅDE FORSKNING OCH UPPDRAG

Knappt hälften av IVL:s verksamhet är forskning som utförs på direkt updrag av externa kunder. Resten består av forskning som antingen är samfinansierad av staten eller näringslivet eller anslagsfinansierad genom statliga forskningsorgan och stiftelser samt EU.  

SAMARBETE OCH NÄTVERK

I IVL:s strategi ligger att upprätthålla och utveckla nära samarbete med näringslivet, internationella forskningsorgan och högskolor. Därför deltar IVL aktivt i en rad internationella forskningsnätverk och andra samarbeten. I Sverige har IVL ett nära samarbete med framför allt Chalmers tekniska högskola och KTH.

LABORATORIER OCH TESTANLÄGGNINGAR

IVL har egna laboratorier för avancerade kemiska analyser - både organiska och oorganiska - och i experimentlaboratoriet utvecklas ny teknik för mer resurseffektiv produktion. Tillsammans med KTH förfogar IVL över Hammarby Sjöstadsverk som är en unik test- och pilotanläggning för avancerad vattenreningsteknik. 

 

VÅRT BIDRAG TILL MILJÖUTVECKLINGEN BLIR ALLT VIKTIGARE

Tord Svedberg, VD på IVL Svenska Miljöinstitutet

År 1966 började mycket kallt. I Vuoggatjålme uppmättes den hittills lägsta temperaturen i Sverige, minus 53 grader. I juli var det varmare och England vann VM-finalen i fotboll. Någon månad senare invigdes Essingeleden i Stockholm och i november samma år invigdes den nya Älvsborgsbron i Göteborg av kommunikationsminister Olof Palme. Samma år föddes ett välskapt miljöinstitut som i dag heter IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL kom till genom en diskussion och överenskommelse mellan staten och industrin. De två som signerade överenskommelsen var det dåvarande konsultativa statsrådet Olof Palme och den dåvarande direktören för Sveriges Industriförbund, Axel Iveroth.

I ett kassaskåp på IVL finns en kopia på ett brev från Olof Palme till Axel Iveroth där Olof Palme framför behovet av en samordning av frågor som berör bland annat vatten- och luftvård.

Brevet är undertecknat ”Med hjärtliga hälsningar, Din tillgivne Olof Palme”. Jag tror att sådana avslutningar numera är väldigt sällsynta i brevväxlingar mellan regeringen och näringslivet.

I slutet av brevet skriver Palme: ”Mitt svar har tyvärr dröjt något. Det beror på att det är besvärligt att bena upp vilka olika organ och myndigheter som verkar på detta område”.

Hans konstaterande är intressant. Då, för 50 år sedan, fanns ingen samlad miljöforskning. Det som gjorde det svårt att få överblick, var att forskningen var så fragmentiserad.

I dag kan det också vara svårt att få överblick men det beror mest på att det är så många aktörer som är aktiva på miljöområdet. Men det är få om ens någon som har den bredd och kontinuitet som IVL Svenska Miljöinstitutet har. Vi har kompetens och erfarenhet för att såväl leda stora fleråriga projekt inom klimatområdet till att utföra mycket konkreta och tillämpade uppdrag där vårt bidrag i det saneringsarbete som pågått efter det postflyg som störtade i norra Lapplandsfjällen vintern 2015/2016 är ett exempel.

1966 - 2016

IVL FIRAR 50 ÅR

IVL 50 år (1966-2016)

2016 var det 50 år sedan staten och industrin gemensamt bildade Sveriges första miljöforskningsinstitut – IVL Svenska Miljöinstitutet. Redan då insåg man att miljön var något som krävde breda insatser från såväl stat som näringsliv och denna samverkan har sedan dess utgjort basen för IVL:s verksamhet.

 

Nedan kan du se några nedslag från IVL:s 50-årsresa från 1960-talet – miljökartläggningarnas och upprensningarnas tid – fram till idag då vi talar om hållbar konsumtion, social hållbarhet och cirkulär ekonomi. Miljöproblemen har gått från att vara huvudsakligen lokala till att bli globala och kräva globala lösningar. IVL har hängt med i den utvecklingen och verkar i dag på den internationella arenan. Mer om vår historia finns att läsa på www.ivl.se.

 

VÅR TIDSLINJE

60 - tal

FÖRST VATTEN SEDAN LUFT

Under IVL:s första år var verksam - heten inriktad på framför allt fosfater i tvättmedel, kemisk och biologisk fällning av avloppsvatten, utveckling av analysmetoder, kvicksilverutsläpp och åtgärder för att minska dessa. Något år efter IVL:s start drogs forskningen runt luftvårdsfrågorna igång och den förlades ganska direkt till Göteborg där den kom att ledas av professor Cyrill Brosset.

FICK KOMMA IN PÅ FABRIKERNA

Överenskommelsen om samarbete och insyn gjorde att IVL släpptes in på fabrikerna, något som hade varit helt uteslutet tidigare, och som absolut inte förekom någon annanstans i världen. In genom grindarna, där de hamnade rakt in i produktionen och inte minst rakt ut i avloppen och skorstenarna.

I BEGYNNELSEN FANNS TVÅ IVL

När IVL bildades skapades två nya organisationer – Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning och Industrins Vatten- och Luftvård AB som båda hade förkortningen IVL. De hade en gemensam direktion och ledning samt administrativa funktioner och laboratorier. Poängen med att skapa två nya organisationer med täta band var att institutet IVL skulle bedriva forskningsverksamhet och ta fram nya kunskaper och att bolaget IVL sedan snabbt skulle föra ut forskningsrönen till industrin. Dubbla IVL blev med tiden opraktiskt och från och med 1980 finns bara ett IVL.

ÄGARKONSTRUKTION OCH FINANSIERING

Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (IVL) bildades genom ett avtal i oktober 1965 mellan staten och en industristiftelse. Genom avtalet åtar sig staten och industristiftelsen att bidra med hälften vardera till IVL:s verksamhet. Den första avtalsperioden löpte till och med december 1970 och det sammanlagda bidraget var drygt en miljon per år.

20 ANSTÄLLDA 1966

Antalet anställda på IVL ökade stadigt från 20 till 177 ända fram till i mitten av 1980-talet då IVL genomgick en svår kris då antalet medarbetare sjönk. Nästa kris inträffade 1993 då skogsindustrin drog ned sina forskningsanslag. Därefter har det skett en stadig återhämtning och antalet medarbetare är 2016 drygt 270.

 

 

70 - tal

Våtområde

FÖRSTA FORSKNINGSSTATIONEN

I juli 1975 får IVL sin första forskningsstation. Den lokaliseras till Aneboda i Småland genom en donation av en fiskodlingsanläggning. 1978 och 1980 invigs forskningsstationer i Fryksta respektive Karlskrona.

PROJEKT RÄDDA STORKEN

Ett av IVL:s mer udda projekt handlade om att plantera in den utrotade svenska storkstammen. Storkarna hämtades med flyg från Schweiz och placerades vid forskningsstationen i Aneboda. Så småningom flyttades storkarna till Storkprojektet i Skåne som drivs av Naturskyddsföreningen.

Kungen talar

VIKTIG MÖTESPLATS FÖR MILJÖNS OCH INDUSTRINS REPRESENTANTER

Ända sedan starten har IVL:s roll som neutral mötesplats för näringslivet, myndigheter och forskare varit viktig. De regelbundet återkommande IVLkonferenserna, oftast under närvaro av HMK Carl Gustaf XVI, har delvis fyllt den uppgiften som mötesarena. Vid konferenserna presenterades och diskuterades nya forskningsrapporter från IVL. Det intressanta var att vi som kom från industrin fick en gemensam kunskap om miljötillståndet och vad som borde göras, säger Lars-Göran Bergquist, tidigare miljöchef på Astra som varit med på så gott som alla konferenser.

BRANSCHGEMENSAM FORSKNING

Skogsindustrin startade Stiftelsen Skogsindustriernas Vatten och Luftvårdsforskning (SSVL) 1970. SSVLprojekt har sysselsatt många IVL:are under åren och gör så än idag. Tillsammans med experter från andra institut och industrin har man arbetat för att minska utsläppen från skogsindustrin. Bland annat studerades effekterna av klorgasblekning på fisk.

80 - tal

IVL BLIR AB

År 1982 ombildades IVL till aktiebolag och var först bland forskningsinstituten att bli bolag. Alla aktierna i IVL Svenska Miljöinstitutet AB ägs idag av Stiftelsen Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning (SIVL) med staten och näringslivet som intressenter.

PCB-sanering

VÄRLDENS FÖRSTA INOMHUSSANERING AV PCB

I september 1981 drog tre IVL:are på sig vita, helslutande skyddsdräkter och tog de första stegen in i Stockholms Energiverks elstation vid Danvikstull. De inledde då historiens första stora PCB-sanering.

STÅLBADET PÅ 1980-TALET

I samband med ombildningen till aktiebolag 1982 uppdagades stora förluster. Det ledde till ett stålbad med dålig ekonomi och bristande förtroende hos huvudmännen. Mellan 1982 och 1985 minskade antalet medarbetare från cirka 200 personer till 130. Då avvecklades även forskningsstationerna i Fryksta och Karlskrona.

Ingvar Carlsson på besök

POLITIKERNA VAR INTRESSERADE

De första 30–40 åren av IVL:s verksamhet var politikerna mycket intresserade av IVL:s forskning. Ingvar Carlsson var en av dem. I januari 1986 besökte han IVL:s provtagningsstation vid Rörvik och guidades av IVL:s Peringe Grennfelt. Ingvar Carlsson var då framtidsminister med ansvar för forskningsfrågor. Nästan exakt en månad efter besöket mördas Olof Palme och Ingvar Carlsson blev statsminister.

 

90 - tal

SAMHÄLLSEKONOMISK VINST ATT SKROTA GAMLA BILAR

1991 gjorde IVL en utredning, på uppdrag av Skandias Miljökommission, som visade på en betydande samhällsvinst om äldre bilar utan katalysator skrotades i förtid. Värdet av miljö- vinsten uppskattades till 6 000 kronor per fordon som skrotades vid cirka tio års ålder.

NYTT NAMN PÅ GAMMALT INSTITUT

Efter 33 år som Institutet för Vatten och Luftvårdsforskning (IVL) har miljöfrågorna breddats så pass att det är dags att byta namn. Från och med 1999 är företagsnamnet IVL Svenska Miljöinstitutet.

Brandskadat rum

EN FÖRÖDANDE BRAND

En söndag i maj 1998 uppstod en gnista vid ett kylskåp under en dammig bänk i IVL:s laboratorium i Kortedala utanför Göteborg. Uppe på bänken stod en gaskromatograf och ovanför gasflaskan fanns en vätgasledning. Den explosionsartade branden som uppstod var så intensiv att meterhöga lågor slog ut genom fönstren när brandkåren kom till platsen. Branden förstörde stora delar av IVL:s organiska laboratorium i Göteborg och sotade ner hela kontoret. Allt måste saneras. Men mot alla odds stod nya analysinstrument på plats i det temporära laboratoriet i kontorets gymnastiksal redan efter två månader. Och när verksamheten började rulla igen kunde man konstatera att inte en enda beställning hade försvunnit; allt kunde levereras till kund, om än något försenat.

MILJÖANPASSADE BILAR

IVL undersökte i ett projekt olika möjligheter att med hjälp av separationstekniker minska utsläppen från biltvättar. Syftet var att få bort alla föroreningar ur avloppsvattnet, det vill säga tvättmedel, asfaltdamm, tungmetaller, fett, bensin och olja. Målet, som uppnåddes, var att vattnet skulle kunna återanvändas.

Tomas Viktor

Tomas Viktor

TOMAS OCH ZEBRAFISKARNA - EN MILSTOLPE FÖR MILJÖN

I mars 1992 tömdes den sista tanken klorgas på massafabriken i Skutskär. Efter att i många år ha hävdat att klorblekning var nödvändig vände massaindustrin och började satsa på alternativa metoder. Tomas Viktors tester på zebrafiskar hade spelat en stor roll för branschens beslut. Testmetodiken som han utvecklade på IVL är idag världsstandard.

– När vi visade vilka miljöproblem som uppkom så mötte vi först motstånd, men så småningom utvecklades tekniken, fabrikerna byggdes om och optimerades, säger Tomas Viktor.

00 - tal

EU:S VATTENDIREKTIV ENGAGERAR IVL

EU:s vattendirektiv sysselsatte många på IVL under 2000-talet. Direktivet, som innebär ett utökat skydd för både den marina vattenmiljön och sötvattenmiljön, ställer höga kvalitetskrav på både data, nationell rapportering och åtgärdsprogram. Bland annat har IVL utvecklat verktyget Watshman, som syftar till att på lokal nivå hantera information om vattenkvalitet, utsläpp till vattenmiljön samt modeller för att beräkna den totala belastningen på vattenmiljön av mänsklig verksamhet.

Nya analysmetoder

NYA ANALYSMETODER

I början av 2000-talet utökas verksamheten inom organiska specialanalyser för att kunna följa upp miljökvalitetsmålet ”Giftfri miljö” och EU:s kemikaliestrategi. Nya analysmetoder har utvecklats för att följa upp EU-direktiv och laboratoriet har utökat sitt analysprogram till att gälla de flesta kemikalier som är prioriterade inom EU:s vattendirektiv.

 

 

I stormen Gudruns spår

UTLAKNING I STORMEN GUDRUNS SPÅR

Efter stormen Gudrun i januari 2005 fick IVL i uppdrag av Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att undersöka hur stora riskerna var för ökad utlakning av kväve och metylkvicksilver till följd av kal-avverkning och den stora mängden rotvältor. Beräkningarna indikerade att utlakningen av både kväve och kvicksilver ökade i hela Götaland, i de mest stormdrabbade områdena med mer än hundra procent.

40-ÅRSJUBILEUM

IVL fyllde 40 år, vilket uppmärksammades med ett jubileumsseminarium den 23 maj i närvaro av Hans Majestät Konungen samt cirka 550 deltagare från näringslivet, regeringen och myndigheter. En av huvudpunkterna på seminariet var en framtidsvision ”Så löste vi energikrisen och blev kvitt oljeberoendet” som förberetts av IVL:s forskare. Visionen kommenterades av en lång rad företrädare för politik och näringsliv. Seminariet sändes vid ett flertal tillfällen i sin helhet i SVT.

IVL VÄXER INOM SYSTEMANALYS

Genom förvärvet av verksamheten inom CIT Ekologik ökar IVL i mitten av 2000-talet sin redan omfattande kompetens inom systemanalyser och framförallt livscykelanalyser, metodutveckling av LCA och utveckling av beslutsstöd, produktutveckling och miljökommunikation kopplat till LCA. CIT:s kompetens inom samhälls-ekonomiska analyser viktiga för att förstärka IVL:s miljöekonomiska kompetens i tider då ekonomiska aspekter alltmer måste kopplas till miljöåtgärder.

IVL FLYTTAR IN PÅ CAMPUS

2004 flyttade IVL:s Göteborgskontor till nya lokaler i anslutning till Chalmers campusområde i Göteborg. I Stockholm sker flytten 2005 till KTH:s gamla bibliotek som byggts om för att passa IVL:s verksamhet.

KEMIGUIDEN

Under år 2003 togs IVL:s första interaktiva, webbaserade, verktyg fram – KemiGuiden som kan användas gratis som stöd för kemikaliearbetet på arbetsplatser. KemiGuiden är ett hjälpmedel för att reda ut vilka lagar och regler inom kemiområdet som gäller för en arbetsplats, och den ger också tips på hur man kan göra för att leva upp till dem.

10 - tal

UTSLÄPPSHANDEL OCH EKONOMISKA STYRMEDEL

Egentligen började IVL:s klimatforskning redan 1989 med en kartläggning över Sveriges samlade koldioxidutsläpp. Bit för bit växte verksamheten med fokus på utsläppshandel och ekonomiska styrmedel. Med 100 miljoner i ryggen drev IVL 2004-2011 det klimatpolitiska forskningsprogrammet Clipore och sedan dess är klimatfrågan integrerad i merparten av IVL:s forskning.

Klimatkontot

TEST AV INDIVIDENS KLIMATPÅVERKAN

IVL har utvecklat en tjänst som kallas Klimatkontot. Här kan privatpersoner testa sin klimatpåverkan från resor, mat och boende. På Klimatkontot.se finns också information om hur man kan minska sina utsläpp av växthusgaser men även vilken påverkan styrmedel har på samhällets utsläpp av växthusgaser. Det går också att jämföra testresultaten med medelsvensken, världsmedborgaren och vilken utsläppsnivå som motsvarar en hållbar utveckling.

 

AUTOMATISERAD SORTERING SKA ÖKA TEXTILÅTERVINNINGEN

Varje år deponeras eller förbränns 4,3 miljoner ton textilavfall i EU. Över 120 000 ton nya textilier sätts på den svenska marknaden, men bara knappt fem procent materialåtervinns. Alldeles för lite tycker IVL som tillsammans med en rad aktörer ska utveckla och testa automatiserad sortering för högkvalitativ textilåtervinning. – Tanken är att skapa en sorteringslösning som är anpassad efter textilåtervinnarnas och textilföretagens behov och därmed blir den länk som idag saknas mellan textilinsamling och en högkvalitativ textilåtervinning, säger Maria Elander som är en av IVL:s avfallsforskare.

Pump

PUMP KAN SYRESÄTTA DÖDA HAVSBOTTNAR

Två års praktiska försök i det EU-finansierade WEBAP-projektet visar att det är möjligt att med hjälp av en vågdriven pump trycka ner syrerikt ytvatten för att återställa döda havsbottnar. Tekniken, som efterliknar en naturlig process, har visat sig kunna pumpa ner stora mängder vatten och kan anpassas för olika förhållanden. Försöken har gjorts i Hanöbukten och i Kanholmsfjärden i Stockholms skärgård.

STORT ANTAL MILJÖGIFTER I SJÖFÅGELÄGG

På uppdrag av det norska naturvårdsverket genomförde IVL en analys av sjöfågelägg som samlats in på öar utanför Nordnorge – öar som borde vara mycket lite påverkade av miljögifter. Äggen visade sig innehålla hela 158 olika ämnen, däribland helt nya miljögifter – av vilka några ämnen varit menade som bättre alternativ till numera förbjudna substanser, bland annat nya flamskyddsmedel.