VD HAR ORDET - VÅRT BIDRAG TILL MILJÖUTVECKLINGEN BLIR ALLT VIKTIGARE

Tord Svedberg, VD på IVL Svenska Miljöinstitutet

År 1966 började mycket kallt. I Vuoggatjålme uppmättes den hittills lägsta temperaturen i Sverige, minus 53 grader. I juli var det varmare och England vann VM-finalen i fotboll. Någon månad senare invigdes Essingeleden i Stockholm och i november samma år invigdes den nya Älvsborgsbron i Göteborg av kommunikationsminister Olof Palme. Samma år föddes ett välskapt miljöinstitut som i dag heter IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL kom till genom en diskussion och överenskommelse mellan staten och industrin. De två som signerade överenskommelsen var det dåvarande konsultativa statsrådet Olof Palme och den dåvarande direktören för Sveriges Industriförbund, Axel Iveroth.

I ett kassaskåp på IVL finns en kopia på ett brev från Olof Palme till Axel Iveroth där Olof Palme framför behovet av en samordning av frågor som berör bland annat vatten- och luftvård. Brevet är undertecknat ”Med hjärtliga hälsningar, Din tillgivne Olof Palme”. Jag tror att sådana avslutningar numera är väldigt sällsynta i brevväxlingar mellan regeringen och näringslivet. I slutet av brevet skriver Palme: ”Mitt svar har tyvärr dröjt något. Det beror på att det är besvärligt att bena upp vilka olika organ och myndigheter som verkar på detta område”. Hans konstaterande är intressant. Då, för 50 år sedan, fanns ingen samlad miljöforskning. Det som gjorde det svårt att få överblick, var att forskningen var så fragmentiserad.

I dag kan det också vara svårt att få överblick men det beror mest på att det är så många aktörer som är aktiva på miljöområdet. Men det är få om ens någon som har den bredd och kontinuitet som IVL Svenska Miljöinstitutet har. Vi har kompetens och erfarenhet för att såväl leda stora fleråriga projekt inom klimatområdet till att utföra mycket konkreta och tillämpade uppdrag där vårt bidrag i det saneringsarbete som pågått efter det postflyg som störtade i norra Lapplandsfjällen vintern 2015/2016 är ett exempel.

"En av IVL:s styrkor är att vi ständigt arbetar med att utveckla och förnya vår verksamhet."

När vi blickar tillbaka – vilka resultat kan vi se av vårt miljöarbete under de första 50 åren som vi funnits? Det är ingen tvekan om att miljösituationen har förbättrats avsevärt på många områden. Luftkvaliteten i våra städer har förbättrats och så även vattenkvaliteten i våra vattendrag. IVL:s verksamhet har mycket aktivt bidragit till denna utveckling.

Både tillståndet i miljön som synen på miljön och miljöfrågorna har förbättrats. Många av de dystra profetior som drevs av miljödebattörer under 60- och 70-talen intäffade aldrig och synsättet nu är mer positivt. Vi har i dag svenska miljökvalitetsmål, globala hållbarhetsmål och ett antal konventioner som stakar ut riktningen för det fortsatta miljöarbetet.

En av IVL:s styrkor är att vi ständigt arbetar med att utveckla och förnya vår verksamhet. Under 50 år har vi följt med tiden, breddat vårt erbjudande och kontinuerligt utvecklat ny kunskap och tillämpade lösningar.

Att vi arbetar tillämpat är en annan av våra styrkor. Vi för ut kunskap och omvandlar vetenskap till verklighet till skillnad från många andra som fastnar i att problematisera och debattera och då aldrig kommer till skott. Med andra ord, vi ser till att den senaste forskningen kommer till praktisk användning i företagen och i samhället i övrigt.

Att vår verksamhet är relevant och våra tjänster är efterfrågade bekräftas av att vår omsättning för 2016 ökade med cirka sju procent jämfört med föregående år och att den har ökat med hela 50 procent jämfört med sex år tillbaka i tiden.

"Trots att miljötillståndet har förbättrats radikalt finns det mycket kvar att göra."

Våra årliga kundintervjuer visar en fortsatt positiv bild av IVL inkluderande saker som att vi är lyhörda, att vi har ett gott renommé och unik kompetens. Intervjuerna ger oss även en återkoppling på vad vi kan förbättra som till exempel förmåga att hantera förändringar i projektledning och att skriva kundanpassade och lättförståeliga rapporter.

Under året har vi breddat och förstärkt vår kompetens genom ett antal rekryteringar och vi har genomfört ett förvärv inom biogasområdet. Vi har även tagit över ett antal medarbetare från en av våra kunder och därmed förstärkt vår kompetens inom områden som kemikaliehantering, livscykelanalys, hållbar produktion, hållbara produkter och miljömanagement.

Vi har en fortsatt hög synlighet i media och vi har klart överträffat vårt mål för antalet publicerade vetenskapliga artiklar.

Kostnader förknippade med vårt jubileum, vår tillväxt och en lägre debiteringsgrad har dock påverkat vårt rörelseresultat negativt. Under 2017 behöver vi genomföra åtgärder för att komma tillbaka till en resultatnivå som är i linje med, eller bättre än, vad vi har uppnått under tidigare år.

Under 2016 har arbete påbörjats med ett antal nya processer. Som ett led i att stärka vårt interna hållbarhetsarbete kommer vi från och med i år att rapportera i enlighet med The Global Reporting Initiatives (GRI) riktlinjer. Vi har även påbörjat ett arbete för att få en recertifiering mot nya ISO-standarder för kvalitets- respektive miljöledning.

IVL har en omfattande internationell verksamhet med Europa som vår hemmamarknad. Vi har under året haft 33 rullande och sju nya EU-projekt vilket är en hög siffra med tanke på vår storlek. I övrigt ligger fokus på Kina och Indien. Genom att bland annat vara aktör i Team Sweden bidrar vi till att stödja Sveriges exportstrategi och att stärka svenska företags konkurrenskraft på den internationella marknaden.

Chefen för det amerikanska patentverket, Charles H. Duell, påstås 1899 ha sagt att ”Allt som kan uppfinnas är nu uppfunnet och därför är det lika bra att lägga ner patentverket”.

Trots att miljötillståndet har förbättrats radikalt finns det mycket kvar att göra såväl i Sverige som internationellt. Jag kan därför lugna er med att jag inte kommer att föreslå att IVL läggs ner utan jag ser med tillförsikt mot en framtid där vi fortsätter att bidra till utvecklingen inom miljöområdet såväl i Sverige som internationellt. Det finns fortfarande många utmaningar och problemställningar där vi kan bidra med ny kunskap och tillämpade lösningar. För att citera Alf Henriksson, en av våra bästa författare enligt min mening, som skrev:

”När missnöjet tryter tar framstegen slut. När lyckan är nådd ebbar kraften ut. Men dit är det lyckligtvis långt som vi vet. Vi kan räkna med framsteg i evighet”.

Så det finns mycket kvar för IVL att arbeta vidare med. Tillsammans med er, kära kunder, samarbetspartners och medarbetare ska vi fortsätta resan mot vår vision – ett hållbart samhälle.