Finansiell utveckling

Koncernen

Koncernens nettoomsättning under räkenskapsåret ökade med 11 (7) % och uppgick till 327 664 (294 741) kSEK med ett resultat efter finansiella poster om 4 663 (256) kSEK.
Årets resultat efter skatt uppgår till 3 264 (-100) kSEK.
Avkastningen på eget kapital blev 4,3 (0,2) % och avkastning på totalt kapital 2,2 (0,2) %. Genomsnittlig avkastning på
eget kapital den senaste fem åren är 7 (8,1) %. 
Koncernens balansomslutning ökade till 225 625 (205 621) kSEK och det egna kapitalet ökade till 86 932 (83 722) kSEK. Kassaflödet blev positivt med 5 631 (-13 576) kSEK.
Årets investeringar i materiella och immateriella anläggningar uppgick till 9 872 (10 551) kSEK. Soliditeten är lägre
38,5 (40,7) %.
För en mer detaljerad flerårsöversikt och nyckeltalsdefinition hänvisas till Not 2 på sidan 74 i Årsredovisningen 2017.

Moderbolaget

IVL:s nettoomsättning under räkenskapsåret ökade med 10 (7) % och uppgick till 323 273 (292 570) kSEK med ett resultat efter finansiella poster på -606 (46) kSEK. Årets resultat efter skatt uppgick till 71 (-359) kSEK.
De huvudsakliga förklaringarna till resultatförsämring 2017 är stora kostnader, såväl externa som interna kostnader, förknippade med utveckling av våra kontor i Stockholm och Göteborg där kontoret i Göteborg evakuerats under året. Kontoret i Stockholm evakueras under Q 1 2018 och då sker återflyttning av Göteborgs kontor samtidigt.
Ytterligare en anledning till resultatförsämringen är en lägre andel vinstavräknade projekt 2017. I koncernen tillgodogörs dessa vinster då värdering sker till kundpris, vilket är högre än anskaffningsvärdet i moderbolaget. Därav det förhållandvis högre resultatet i koncernen jämfört i moderbolaget.
Balansomslutningen uppgick till 216 355 (197 914) kSEK och det egna kapitalet till 56 717 (56 647) kSEK. Justerat eget kapital beräknas till 67 709 (68 575) kSEK. Kassaflödet under året blev positivt med 3 988 (-14 830) kSEK.
Avkastningen på justerat eget kapital blev negativt (0,1) % och avkastning på totalt kapital negativt (0,1) %. Genomsnittlig avkastning på eget kapital den senaste fem åren är 8,2 (11,1) %.
Årets investeringar i materiella och immateriella anläggningar uppgick till 9 162 (9 710) kSEK. Soliditeten minskade till 31,3 (34,6) %.
För en mer detaljerad flerårsöversikt och nyckeltalsdefinition hänvisas till Not 2 på sidan 74 i Årsredovisningen 2017.

Förväntad framtida utveckling

Under 2017 har IVL:s ledning kontinuerligt bedömt och övervakat de risker som är kopplade till bolagets verksamhet. Risker har även behandlats vid styrelsemöten under året. Samtidigt har riskanalyser som kopplat till den dagliga verksamheten, inklusive arbetsmiljö gjorts i respektive enhet.

Långsiktig expansion

I bolagets långsiktiga mål, antagna av bolagsstyrelsen, finns ett uttalat expansionsmål som går ut på en fördubbling av omsättningen till 2020, eller en tillväxt på 10 procent per år. Denna tillväxt ska ske både organiskt och genom förvärv; dock får den inte ske på bekostnad av kvaliteten på forskning och uppdrag. Motivet för en expansion är att en sådan krävs för att IVL även fortsatt ska kunna bidra till en hållbar tillväxt inom näringsliv och övrigt samhälle, liksom på den internationella marknaden.

Marknad

Europa och i synnerhet Norden är IVL:s största marknad. Kunderna återfinns i ett flertal branscher som exempelvis energisektorn, offentlig sektor, industri samt inom bygg- och fastighetsbranscherna. Det innebär att bolaget är beroende av en stabil utveckling inom dessa områden för att nå uppsatta mål och hantera de risker som konjunktur- och strukturförändringar och ändrade marknadstrender innebär. Samtidigt innebär det faktum att IVL är verksamt på flera marknader och inom områden och branscher som har olika konjunkturförlopp, att riskerna för snabba svängningar minskas. En systematisk och återkommande utvärdering av den egna situationen i relation till omvärlden ger en hög beredskap att möta förändringar.

Konkurrenter

IVL har såväl stora internationella konkurrenter som mindre lokala konkurrenter på varje marknad. Detta utgör en risk eftersom det råder hård konkurrens om de mest attraktiva uppdragen och de mest kompetenta medarbetarna. En kontinuerlig utvärdering av dessa risker är därför nödvändig.

Medarbetare

För att kunna attrahera och behålla medarbetare med hög kompetens satsar bolaget på kontinuerlig utbildning, kompetensutveckling och ledarskapsutveckling. IVL kan vidare erbjuda stora, kvalificerade och internationella projekt, vilket är attraktivt för blivande medarbetare.
För att behålla medarbetare satsar IVL på kompetensutveckling och ledarskapsutveckling. Medarbetarsamtal med samtliga medarbetare hålls årligen, där individuella utvecklingsplaner diskuteras och utformas.

Hållbarhet

Med tanke på att IVL verkar på en global marknad ökar riskerna som relaterar till hållbarhetsfaktorer som mänskliga rättigheter, arbetsförhållande, miljö och korruption. Dess risker minskas genom en väl kommunicerad och accepterad miljöpolicy, ett miljöarbete som följs upp inom ramen för det certifierade miljöledningssystemet. Vidare finns en uppförandekod som sätter de etiska spelreglerna för IVL:s relation till kunder och omvärlden. En Whistle blowing-kanal finns som ger varje medarbetare möjlighet att på ett integritetssäkert sätt rapportera eventuella avvikelser mot uppförandekoden.

Finansiella risker

IVL-koncernen är genom sin verksamhet utsatt för finansiella risker, det vill säga fluktuationer i resultat och kassaflöde till följd av förändringar i valutakurser, räntenivåer och kreditrisker; sammantaget är dock de finansiella riskerna relativt sett små. Dock uppgår valutarisker relaterade till förändringar i förväntade och kontrakterade betalningsflöden i EU-projekt till 2,6 (3,9) MEUR. En förändring av SEK-kursen med 10 öre ger en effekt på resultatet om 0,4 (0,5) MSEK inkluderat matchningen av projekten. Bolaget gör löpande bedömning huruvida flödena ska valutasäkras men valde att även under 2017 inte valutasäkra. Under året uppgick valutavinsterna netto till 0,2 (1,3) MSEK.
Bolagets kreditrisker utgörs av utestående och icke fakturerade konsultuppdrag. IVL:s 30 största kunder, som står för cirka 75 procent av omsättningen, är samtliga stora internationella företag, EU-kommissionen, svenska eller utländska statliga institutioner.