IVL:s forskare i Lysekil mäter halterna av mikroskopiskt skräp i vattnet utmed den svenska västkusten. Ett övergripande mål med forskningen är att ta fram data som ger ett underlag för att utveckla effektiv reningsteknik. Foto: Anette Andersson

IVL:S VERKSAMHET BIDRAR TILL EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Världen står idag inför stora utmaningar där klimatföränd-ringar, vattenbrist, luftföroreningar, tilltagande problem med avfall och den snabba urbaniseringen är några exempel.FN har satt upp globala mål för hållbar utveckling och IVL har ambitionen att bidra till att både dessa och Sveriges nationella miljömål uppfylls.

IVL:s verksamhet täcker in hela hållbarhetsområdet och den sträcker sig över alla branscher och samhällets organisationer. Med den tillämpade forsknings- och uppdragsverksamheten kan IVL bidra positivt till en mer hållbar samhällsutveckling.

TVÄRVETENSKAPLIGHET OCH BRED KOMPETENS

IVL har allt sedan starten utvecklats för att möta aktuella behov av lösningar på hållbarhetsrelaterade problem. Den tillämpade forskningen och utvecklingen genomförs i nära samverkan mellan näringslivet och det offentliga.

Konsult uppdragen vilar på vetenskaplig grund och forskningen präglas av tvärvetenskap och systemtänkande, något som krävs för att lösa dagens komplexa utmaningar. IVL:s forsknings- och uppdragsverksamhet är idag inriktad på allt från kartläggning av miljöproblem till lösningar och förebyggande åtgärder, inklusive ekonomiska och sociala aspekter.

SAMARBETEN OCH ALLIANSER ÖVER GRÄNSERNA

I IVL:s roll ligger att agera som brobyggare mellan forskning och näringsliv och skapa arenor för samverkan mellan olika samhällsaktörer. I strategin ligger att upprätthålla och utveckla ett nära samarbete med näringslivet, internationella forsknings-organ och högskolor. Europa är IVL:s hemma marknad men vi har verksamhet även i övriga världen. Särskilt fokus ligger på Kina, där vi har egen verksamhet, och Indien. Vi deltar även framgångsrikt i EU-finansierade forskningsprojekt inom områden som är relevanta för det svenska samhället och bygger därmed upp nätverk och kompetens i ett internationellt perspektiv.