Koncernföretag

Bastaonline AB

Bastaonline AB (org-nr 556719-5697) är sedan 2007 ett till 60 procent ägt dotterbolag till IVL. Resterande 40 procent ägs av Sveriges Byggindustrier. Bastaonline AB har sitt säte i Stockholm och verksamheten är förlagd till IVL:s huvudkontor. Bolaget förvaltar och utvecklar det så kallade BASTA-systemet för utvärdering och utfasning av särskilt farliga ämnen i byggvaror. Antal leverantörer som anslutit sig till systemet har ökat från 55 vid starten till 446 vid utgången av 2017 då 59 nya leverantörer anslöt sig under året. I slutet av 2017 fanns 35 000 (30 000) produkter registrerade, vilket motsvarar över 125 000 enskilda artiklar.

Bastasystemet har utvecklats sedan starten med dels BETA-registret och Basta Projekthanteraren, som i slutet av 2017 hade cirka 650 registrerade projekt och 2 800 användare. Eftersom kunskapen om material som inte klarar Bastakraven är begränsad har Basta tagit initiativ till en tredje grupp, "Riskvärderade" produkter, som ger information om produkter som är svåra att ersätta och där det exempelvis finns återvinningssystem eller en tydlig substitutionsplan. Verktyget BASTA Qualify har tillkommit under året för att stödja anslutna leverantörer i kvalificeringen av produkter i BASTA-systemet.

Nettoomsättningen under räkenskapsåret var 6 591 (6 329) kSEK och resultatet efter finansiella poster blev 452 (711) kSEK. Eget kapital uppgår till 1 962 (1 669) kSEK.
För mer information se www.bastaonline.se

EPD International AB

EPD International AB (org.nr. 556975-8286) är sedan 1 juli 2014 ett helägt dotterbolag till IVL. Det har sitt säte i Stockholm och verksamheten är förlagd till IVL:s kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Beijing samt genom internationella samarbetspartners. Bolaget driver och förvaltar EPD-systemet som är ett program för tredjeparts-granskade miljövarudeklarationer, EPD:er. En EPD (Environmental Product Declaration) är ett frivilligt verktyg för att kommunicera varor och tjänsters miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv på ett jämförbart och trovärdigt sätt. Informationen används i en rad olika branscher och tillämpningar såsom miljökommunikation mellan företag, grön offentlig upphandling och miljöcertifiering av byggnader.

Bolaget kommunicerar globalt om systemet, upprätthåller och utvecklar regelverket, internationella samarbeten, och registrerar och publicerar godkända miljövarudeklarationer. Totalt finns 775 EPD:er från mer än 200 företag publicerade på www.environdec.com, och under 2017 registrerades 165 nya EPD:er från företag i 25 olika länder. Under året arrangerades bland annat den femte EPD International Stakeholder Conference i London, Storbritannien, och ett frukostseminarium i Göteborg tillsammans med BASTA-systemet. Samarbetsavtal med Fundacão Carlos Alberto Vanzolini i Brasilien och GreenCredence Consulting Services Private Limited i Indien skrevs under året.

Nettoomsättningen under räkenskapsåret var 4 202 (3 310) kSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till 1 063 (251) kSEK. Eget kapital uppgår till 890 (268) kSEK.

eBVD i Norden AB

eBVD i Norden AB (org.nr 559093-5390) är sedan 2017 ett bolag som IVL äger till 51 procent och som har sitt säte i Stockholm. Resterande del ägs av Byggmaterial Industrierna.

I Sverige har det funnits ett frivilligt ansvar inom byggsektorn i mer än 20 år att deklarera byggprodukter ur miljösynpunkt. IVL genomförde under 2013-2015 ett antal utvecklingsprojekt för att uppdatera systemet och framförallt ta fram ett digitalt format med syftet att öka kvaliteten i informationen och underlätta digitaliseringen inom sektorn. Detta ledde sedan till ett samarbete med Byggmaterialindustrierna där vi 2016 lanserade en gemensam tjänst för den digitala byggvaru-deklarationer för deras medlemmar. 2017 i september formaliserades arbetet genom att ett gemensamt bolag bildades, eBVD i Norden AB. Bolaget hade vid årsskiftet ca 150 licensanvändare av systemet och mer än 2 300 digitala deklarationer. eBVD konsolideras inte 2017 då omfattningen av verksamheten har varit av ringa betydelse för koncernen som helhet.

Sino-Swedish Environmental Technology Development Center Ltd (SEC)

Tillsammans med TAES (Tianjin Academy of Environmental Sciences) har IVL sedan mer än tio år tillbaka det gemensamt ägda företaget SEC (Sino-Swedish Environmental Technology Development Centre Ltd) med säte i Tianjin. Via SEC har ett stort antal svenska miljöteknikföretag hjälpts in på den kinesiska marknaden.
Nettoomsättningen under räkenskapsåret var 1 968 (1 132) kSEK och resultatet efter finansiella poster uppgick till 277 (251) kSEK. Eget kapital uppgår till 1 630 (1 436) kSEK.

IVL Environmental Technologies (Beijing) Company Ltd

IVL har sedan 2014 ett helägt dotterbolag i Kina som huvudsakligen ska ägna sig åt konsulttjänster inom miljöområdet och tekniköverföring på den kinesiska marknaden. Under 2017 har bolaget fortsatt samarbete med svenska företag. Under året invigdes Smart City i Kina och under tre dagar med deltog över 1000 personer.
Nettoomsättningen under räkenskapsåret var 2 068 (707) kSEK och nettoresultatet 61 (202) kSEK. Eget kapital uppgår till 913 (886) kSEK. Bolaget har 3 personer anställda.