Medarbetare

Struktur och personalomsättning

Antalet medarbetare har under verksamhetsåret i medeltal uppgått till 279 (249), varav 45 (48) procent män och 55 (52) procent kvinnor. De operativa enheterna har vardera ett antal grupper ledda av gruppchefer. Av totalt åtta enhetschefer är fördelningen 2017 fem kvinnor och tre män. Gruppcheferna är till antalet 26 varav fördelningen är 18 kvinnor och 8 män.
Under verksamhetsåret har 26 (15) tillsvidareanställda medarbetare lämnat sin anställning för annan verksamhet och 
två personer har gått i pension. Nyrekrytering har skett med 38 (52) personer.

Jämställdhet och likabehandling

IVL har en övergripande policy och plan för jämställdhet och likabehandling. Planen är framtagen i en partssammansatt grupp. Ledning, chefer och medarbetare ska alla arbeta för att mångfaldsperspektiv och likabehandling präglar verksamhet och företagskultur, och därmed bidrar till IVL: s trovärdighet som rådgivare i hållbarhetsfrågor.

Debiteringsgrad

Debiteringsgraden var under perioden 65,8 (63,6) %. Debiteringsgrad definieras som tid debiterad mot kund i förhållande till närvarotiden. Resterande tid, interntid, utgörs av tid för marknadsföring, utbildning, tekniskt underhåll, ledning och administration.

Frånvaro och semester

Den totala frånvarotiden inklusive semester utgjorde under året 24,9 (23,3) procent av arbetstiden. Sjukfrånvaron utgjorde 3,12 (2,89) procent och semesteruttaget motsvarande 8,66 (8,55) procent. Tjänstledighet uppgick till 10,41 (9,44) procent, varav 7,20 (6,36) procent utgjordes av föräldraledighet. Arbetstiden är definierad som arbetstid inklusive semester och arbetad övertid minskad med frånvaro på grund av sjukdom, barns sjukdom, semester, föräldraledighet eller annan tjänstledighet samt uttag av kompensationsledighet. Samma beräkningssätt ligger till grund för uppgifterna om antalet avlönade årsarbeten i medeltal.

Kompetensutveckling

IVL har som ambition att medarbetarna ska ha minst två dagars kompetensutveckling under året vilket följs upp kontinuerligt. Under 2017 har genomsnittlig tid för kompetensutveckling uppgått till 3,2 dagar/medarbetare.
En intern projektledarutbildning genomförs av IVL:s projektkontor som vid 20 tillfällen under 2017 utbildat totalt 169
medarbetare. Så gott som allt arbete inom IVL sker i projektform och utbildningen är framtagen för att ytterligare
professionalisera projektledarskapet. Projektkontoret har genomfört säljutbildning steg 2 vid två tillfällen för 10 med-
arbetare under 2017.

Attraktiv arbetsplats

IVL genomför en genomgripande medarbetarundersökning vartannat år och en mindre omfattande så kallad pulsmätning vartannat år. Under 2017 genomfördes den genomgripande medarbetarundersökningen där frågeområdena teameffektivitetsindex, ledarskapsindex och index för engagemang följs upp. Vad gäller ledarskapsindex ligger IVL i nivå med benchmark och index för teameffektivitet samt engagemang ligger IVL precis under benchmark.
IVL:s styrkor visar på stöd och information från närmaste chef, man kan påverka sin arbetssituation och vi ser en positiv trend inom flera områden avseende ledarskap och utvecklingsmöjligheter. IVL har fortfarande utmaningar att skapa kring tydlighet av mål och förväntningar, både hos chefer och medarbetare, och vi vill också stärka vårt resultat avseende återkoppling. Samtliga grupper går igenom sitt resultat från medarbetarundersökningen och diskuterar utvecklingsmöjligheter kopplat till resultatet. Resultatet följs även upp i Arbetsmiljökommittén och i ledningsgruppen.

Under 2017 genomfördes också en separat undersökning enbart fokuserat på vår arbetsmiljö. Enkätens frågor har ställts samman i samverkan mellan företaget och skyddsombuden. Resultatet speglade mycket detsamma som framkommer i vår medarbetarundersökning. Vi kunde här också se att vi får ett positivt resultat gällande bland annat regelbunden information om företaget, möjligheten att delta i planeringen hur sitt eget arbete ska utföras, en chef som behandlar mig med respekt samt trivsel och gemenskap med arbetskamrater. Vi behöver ytterligare arbeta med möjlighet till tid för reflektion, ökad tydlighet samt ökad återkoppling mellan chef och medarbetare.

Arbetsmiljö

Det systematiska arbetsmiljöarbetet bedrivs genom delegeringar och en årlig arbetsmiljöplan som tas fram i samverkan i Arbetsmiljökommittén och sedan godkänns av IVL:s ledningsgrupp.
Arbetsmiljöplanen baseras på förbättringsaktiviteter, framtagna i samverkan i Arbetsmiljökommittén, vilka uppkommer från exempelvis resultatet från medarbetarundersökningen, skyddsronder och förändrade eller skärpta lagkrav. Skyddsronder genomförs två gånger per år vid företagets anläggningar. Det genomförs också ergonomiska skyddsronder årligen tillsammans med ergonom från företagshälsovården. Arbetsmiljökommittén sammankallas kvartalsvis.