IVL:S VERKSAMHET BIDRAR TILL EN HÅLLBAR SAMHÄLLSUTVECKLING

Världen står idag inför stora utmaningar där klimatförändringar, vattenbrist, luftföroreningar, tilltagande problem med avfall och den snabba urbaniseringen är några exempel.FN har satt upp globala mål för hållbar utveckling och IVL har ambitionen att bidra till att både dessa och Sveriges nationella miljömål uppfylls.

IVL:s verksamhet täcker in hela hållbarhetsområdet och den sträcker sig över alla branscher och samhällets organisationer. Med den tillämpade forsknings- och uppdragsverksamheten kan IVL bidra positivt till en mer hållbar samhällsutveckling.

SYFTE, VISION OCH AFFÄRSIDÉ

SYFTE

IVL Svenska Miljöinstitutet arbetar med tillämpad forskning och uppdrag för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

VISION

Vår vision är det hållbara samhället. Vi driver på omställningen till det hållbara samhället genom att omvandla:

  • vetenskap till verklighet
  • miljöproblem till möjligheter
  • linjära processer till en cirkulär ekonomi

AFFÄRSIDÉ

IVL Svenska Miljöinstitutet möjliggör en ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället genom att tillhandahålla forskning och uppdragsverksamhet. Bolaget bidrar genom sin affärsmodell och sin verksamhet till att stärka svensk konkurrenskraft och att stödja företag och statliga myndigheter i sitt hållbarhetsarbete för att lösa specifika miljöproblem på en nationell och internationell arena.

KÄRNVÄRDEN

Vår värdegrund är trovärdighet, framsynthet och helhetssyn. Som medarbetare är vi engagerade och utför ett arbete som är till nytta för samhället och våra kunder.

 

DIALOG OM DET VÄSENTLIGA

För att kunna vara uppdaterad om alla intressenters behov för IVL en kontinuerlig dialog med medarbetare, kunder, leverantörer, styrelse och ägare, samarbetspartner, intresseorganisationer samt politiker och myndigheter; dessa grupper är också identifierade som IVL:s allra viktigaste intressenter.

Eftersom IVL:s syfte är att verka för hållbar utveckling är det nödvändigt att vi samverkar med huvudaktörer inom miljö- och hållbarhetsområdet. Under det senaste året har samverkan främst bedrivits i fyra verksamhetsråd som är tematiskt inriktade. Dessa är: Naturresurser, klimat och miljö, Resurseffektiva kretslopp och konsumtion, Hållbar produktion och miljöteknik samt Hållbar stads-utveckling och transporter. Inom verksamhetsråden samlar IVL intressenter från olika grupper, såsom kunder, myndigheter, ägare och samarbetspartner.

Verksamhetsråden har det dubbla syftet att identifiera kommande forskningsbehov samt informera om intressanta resultat av pågående FoU-projekt som bedrivs inom IVL. Inom verksamhetsråden diskuteras bland annat omvärldsfrågor, branschers övergripande behov, nya projektidéer och utveckling av IVL:s forskningsagenda.

MILJÖNYTTA OCH NÖJDA KUNDER

För IVL är det helt avgörande att kunna leverera forskning och konsultuppdrag som är till nytta för näringslivet och samhället i omvandlingen mot minskad klimat- och miljöpåverkan och för en ökad resurseffektivitet och hållbarhet. Det är så vi uppfyller vår vision.

Index för kundnöjdhet

För att skapa nytta för kunderna och samhället i stort är det viktigt att det IVL levererar håller hög kvalitet. För att säkerställa detta gör vi projekt ut värderingar och kundundersökningar. Bland annat görs en årlig intervjuundersökning bland ett 20-tal kunder inom olika branscher för att undersöka deras upp-fattning om IVL som leverantör och om kvaliteten på det som levereras. Vi sätter mål varje år för att hela tiden förbättra kundnyttan som vi mäter i ett nöjd-kund-index.

 

UTÖKAD KUNDUNDERSÖKNING UNDER 2016

Den kundundersökning som genomfördes 2016 gav ett högt betyg som innebar att nöjd-kund-indexet resulterade i 4,3 på en femgradig skala. Undersökningen visade att samtliga tillfrågade kunde tänka sig att anlita/samarbeta med IVL igen och även rekommendera IVL till andra. Vidare framkom att de huvudsakliga skälen till att de valt att anlita IVL är tidigare goda erfarenheter av att samarbeta med IVL, den unika kompetensen samt IVL:s starka renommé.Under 2016 har vi, förutom den ordinarie kundundersökningen, genomfört en mer omfattande utredning för att undersöka hur vi kan vässa och förtydliga vårt erbjudande och göra IVL:s tjänster ännu mer användbara.

UTMANINGAR OCH FRAMTIDA PLANER

Våra kunderefterfrågar lösningar som ligger i forskningens och vetenskapens framkant vilket ställer höga krav på kompetens, men också lyhördhet för kundens behov och god kommunikation för säkrad delaktighet och därigenom ett kvalitetssäkrat resultat.Under 2017 planerar vi för aktiviteter för att leva upp mot de förbättringsområden som deltagarna i kundundersökningen pekade ut. Dit hör bland annat fortsatt fokus på kundnyttan genom en effektivare projektprocess och utvecklad rapportering av resultaten. Vidare kommer vi att fortsätta med de årliga kunduppföljningarna.

MILJÖNYTTA AV IVL:S ARBETE

De produkter och resultat som vi levererar till kund är också vår i särklass viktigaste miljöaspekt. Därför har vi utvecklat ett verktyg för att bedöma den miljönytta som våra råd till kunderna ger, under förutsättning att de följer råden. Ambitionen är att samtliga projekt som avslutas ska bedömas utifrån sju miljöpåverkanskategorier samt ett antal sociala och ekonomiska påverkanskategorier.

Verktyget har använts i ett par år och därmed har tillförlitligheten, liksom underlaget för bedömningarna ökat. Under 2016 har 169 (146) projekt bedömts och index hamnar på 7,8 (7,2).IVL följer årligen upp denna bedömning och har satt som mål att nå över ett samlat index på 6,5 vilket innebär att minst en påverkanskategori bedöms få stor betydelse. På sidorna 18 till 41 presenterar vi exempel på projekt som leder till såväl kundnytta som direkt miljönytta i samhället.

 

SÅ SKAPAR VI VÄRDE

IVL:s värdekedja går från leverantörer och samarbetspartner genom bolagets verksamhet där kompetenta och kunniga medarbetare ser till att skapa miljönytta och värde hos kunderna. IVL:s huvudsakliga hållbarhetsarbete syftar främst till att bidra till lösningar som förbättrar miljö och hållbarhetsarbetet inom såväl näringslivet som samhället i stort.

För att säkerställa att rätt lösningar tas fram måste IVL även inom den egna organisationen dels se till att utveckla rätt kompetens, dels skapa ett arbetsklimat som gör det möjligt att projekt och tjänster utformas på ett hållbart sätt.

I värdekedjan ingår även leveranser till de egna kontoren, resor och material för att kunna genomföra projekten. IVL styr mot hållbara inköp av material och tjänster.

 

INTERNT MILJÖARBETE

IVL:s interna verksamhet ska bedrivas med minsta möjliga miljöpåverkan. Därför arbetar vi med miljö- och kvalitetsfrågor inom ramen för ett integrerat ledningssystem som är certifierat enligt ISO 14001 respektive ISO 9001. Mål sätts och följs upp enligt en fastställd ordning i ledningssystemet. Vid inköp av kemikalier och kontorsmaterial prioriteras miljöbästa alternativ.

Våra mest betydande miljöaspekter är:

• råd till kund

• resor i tjänsten internationellt

• el och värme/kyla i lokaler

MILJÖBELASTNING FRÅN RESOR

IVLs miljöbelastning genom resor, räknat som koldioxid, har totalt sett minskat jämfört med föregående år med 7 procent. Utrikes resor med flyg är ofrånkomligt i den internationella verksamheten. IVL har ett index som mäter miljöbelastningen i form av koldioxidutsläpp per intjänad krona. Under femårsperioden 2012-2016 har index minskat med 58 procent. Också den totala miljöbelastningen från flygresor har minskat. De nationella resorna har dock ökat. IVL har under året genomfört ett antal aktiviteter som har medfört ett ökat behov av resande. Till exempel har två förvärv inneburit ökat resande mellan kontoren. Miljöbelastningen från inrikes flyg har minskat med fem procent jämfört med år 2012 men ökat med 24 procent jämfört med föregående år, 2015, som var ett år med relativt låg belastning från resorna. Resor med inrikes tåg har ökat med 20 procent under 2016.

Arbetsresor tåg (km) inrikes

IVL KLIMATKOMPENSERAR FÖR KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN RESOR

IVL har sedan länge mål för att minska koldioxidutsläppen från tjänsteresor, bland annat genom att främja videokonferens framför fysiska interna möten samt tåg framför inrikes flyg resor. Resor är dock ofta nödvändiga för att driva verksamheten och utföra uppdragen. IVL klimatkompenserar för koldioxidutsläpp från tjänsteresor genom att medel avsätts till en klimatfond – IVL:s klimatfond – för aktiviteter och åtgärder för att minska klimatpåverkan av IVL:s egen verksamhet och/eller i samhället i stort. Fonden startas under 2017 med kompensation för utsläpp från IVL:s tjänsteresor under 2016.

Flygindex utrikes flygresor

ENERGIANVÄNDNING

Energianvändningen vid kontoren i Stockholm och Göteborg har ökat med fem procent jämfört med år 2015. Ytterligare yta har tagits i anspråk under 2016 för att inrymma det stora antalet nya medarbetare. Energianvändningen per kvadratmeter har varit relativt konstant under de senaste fem åren.

Energianvändning