DIALOG OM DET VÄSENTLIGA

För att kunna vara uppdaterad om alla intressenters behov för IVL en kontinuerlig dialog med medarbetare, kunder, leverantörer, styrelse och ägare, samarbetspartner, intresseorganisationer samt politiker och myndigheter; dessa grupper är också identifierade som IVL:s allra viktigaste intressenter.

Eftersom IVL:s syfte är att verka för hållbar utveckling är det nödvändigt att vi samverkar med huvudaktörer inom miljö- och hållbarhetsområdet. Under det senaste året har samverkan främst bedrivits i fyra verksamhetsråd som är tematiskt inriktade. Dessa är: Naturresurser, klimat och miljö, Resurseffektiva kretslopp och konsumtion, Hållbar produktion och miljöteknik samt Hållbar stads-utveckling och transporter. Inom verksamhetsråden samlar IVL intressenter från olika grupper, såsom kunder, myndigheter, ägare och samarbetspartner. Verksamhetsråden har det dubbla syftet att identifiera kommande forskningsbehov samt informera om intressanta resultat av pågående FoU-projekt som bedrivs inom IVL. Inom verksamhetsråden diskuteras bland annat omvärldsfrågor, branschers övergripande behov, nya projektidéer och utveckling av IVL:s forskningsagenda.

SÄRSKILDA AKTIVITETER UNDER 2016

För att få en bättre uppfattning om vilka hållbarbetsområden som IVL:s intressenter anser är viktigast har vi under året även genomfört en webbaserad undersökning. I undersökningen fick respondenterna möjlighet att ranka olika fördefinierade hållbarhetsaspekter utifrån väsentlighet. De fick även möjlighet att lyfta fram ytterligare frågor som inte redan definierats i listan över hållbarhetsaspekter. Undersökningen skickades ut till samtliga medarbetare, medlemmarna i respektive verksamhetsråd samt styrelserna. Dialogen med IVL:s intressenter i företagets olika kanaler, tillsammans med svaren från undersökningen och kundintervjuer, har utgjort grunden för vilka aspekter som belyses i hållbarhetsredovisningen.

PLANERADE AKTIVITETER

Intressentdialoger kommer att genomföras årligen för att säkerställa att relevanta hållbarhetsaspekter inkluderas i redovisningen. Under 2017 kommer en plan för framtida intressentdialoger att tas fram.

VÄSENTLIGHETSANALYS

Resultaten från enkätundersökningen och de intervjuer som genomförts under året utgör stommen i IVL:s väsentlighetsanalys och rapporteringen enligt GRI G4. Väsentlighetsanalysen genomfördes i en arbetsgrupp bestående av IVL:s lednings-grupp och andra viktiga representanter inom organisationen. De områden som lyfts fram i intressentdialogerna har ut värderats och en prioritering har gjorts utifrån både IVL:s påverkan och intressenternas förväntningar. Väsentlighetsanalysen har resulterat i att IVL har definierat fem nyckelområden som ska redovisas för 2016. Dessa områden kommer att följas upp årligen för att säkerställa att IVL har fokus på relevanta frågeställningar, i linje med intressenternas önskemål och för väntansbild. Den genomgripande viktigaste aspekten är hur verksamheten bidrar till en hållbar samhällsutveckling,vilket också är grunden för IVL:s vision.

DET MEST VÄSENTLIGA I FOKUS

Intressentdialogen och väsentlighetsanalysen har resulterat i ett antal aspekter som 2016 års redovising baseras på.

•Kund- och miljönytta

•Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet

•Jämställdhet, likabehandling och mångfald

•Kompetens och ledarskapsutveckling

•Etik och integritet