Kompetenta och engagerade medarbetare är nyckeln till framgång

För ett kunskapsföretag som IVL är det av allra största vikt att vara en attraktiv arbetsgivare som förmår att behålla talangfulla medarbetare och attrahera nya.

IVL kan med sin breda verksamhet inom hållbarhetsområdet erbjuda intressanta arbetsuppgifter på en internationell arena och chansen för medarbetare att få vara med och bidra till en hållbar samhällsutveckling. På IVL finns ett brett fält av kompetenser, från ingenjörer, kemister, biologer, geologer till beteendevetare, statsvetare och ekonomer. IVL har också en stark specialistkompetens; nästan en tredjedel av medarbetarna har doktorerat.

Stark expansion
IVL befinner sig i en expansionsfas och antalet medarbetare fortsatte att öka under 2017. För att klara vår vision om ett hållbart samhälle krävs kunskap och kreativitet. Därför behöver vi en mångfald av medarbetare och en så allsidig och bred sammansättning som möjligt. Jämställdhets- och mångfaldsfrågor är väsentliga i samband med rekrytering av nya medarbetare och frågorna styrs av policyer och planer för rekrytering samt jämställdhet och likabehandling. Könsfördelningen är sedan flera år jämn bland såväl chefer som övriga medarbetare.

Kompetens och ledarskap
För att IVL ska kunna leverera tillämpad forskning och uppdrag som motsvarar samhällets och kundernas behov samt behålla konkurrenskraften är medarbetarnas kompetens och skicklighet absolut avgörande. IVL:s syn på kompetensutveckling motsvarar den så kallade 70-20-10-modellen som innebär att 70 procent av kompetensutvecklingen sker i den dagliga verksamheten, 20 procent genom lärande av erfarna kollegor och 10 procent genom mer formella utbildningsaktiviteter.

"IVL befinner sig i en expansionsfas
och antalet medarbetare fortsatte
att öka under 2017. "

Intern utbildning av projektledare
Så gott som allt arbete på IVL bedrivs i projektform och för att höja kvaliteten och ytterligare professionalisera företagets
projektledare har IVL utvecklat en intern projektledarutbildning som genomförs i fyra steg. Under 2017 har totalt 169 medarbetare genomgått projektledarutbildningen.

Chefs- och ledarskapsutveckling
IVL har sedan 2013 ett program för ledarskapsutveckling som omfattar samtliga chefer. Programmet bygger på IVL:s definierade framgångsfaktorer för ledare och kombinerar gemensamma utbildningsmoduler med individuell coachning. Under 2017 har en fortsättningskurs genomförts för ett tiotal gruppchefer.

Medarbetarsamtal
Årliga medarbetar- och utvecklingssamtal ger varje medarbetare möjlighet att tillsammans med sin chef sätta mål och se sitt bidrag till IVL:s totala utveckling. Samtalen resulterar i individuella utvecklingsplaner.

Medarbetarundersökning
Varje år genomförs en medarbetarundersökning, med hjälp av en extern organisation, där alla medarbetare anonymt får möjlighet att uttrycka sina åsikter om IVL som arbetsgivare, arbetsplats och sina egna utvecklingsmöjligheter. Under-sökningen mäter och levererar index för ledarskap, arbetsklimat och engagemang. Ordinarie undersökning genomfördes 2015 och den visade en generell förbättring, från en redan hög nivå, avseende ledarskap, arbetsklimat och medarbetarnas engagemang. 2017 genomfördes en omfattande undersökning som visade på fortsatt bra resultat för ledarskapsindex och en ökning av engagemangsindex samt teameffektivitet. Grupperna arbetar vidare med resultatet och skapar utifrån detta egna aktiviteter för att behålla eller förbättra arbetsklimatet. På organisationsnivå ligger resultatet av undersökningen till grund för diskussioner i arbetsmiljökommittén och för arbets-
miljöplanen.

Arbetsmiljö, hälsa och säkerhet
För IVL är det viktigt att erbjuda en arbetsmiljö som främjar den kreativitet och det engagemang som är nödvändigt för att kunna leverera forskning och konsultuppdrag  i framkant.
Det formella arbetsmiljöarbetet inom IVL styrs av en arbetsmiljöpolicy och bedrivs genom delegeringar och en årlig arbetsmiljöplan. Planen utarbetas av en arbetsmiljökommitté som samordnar arbetet medan det leds av gruppcheferna i den dagliga verksamheten.
Under året genomfördes en fördjupad psykosocial enkät om arbetsmiljön där områden att arbeta med var ökad tydlighet och tid för reflektion. Gruppcheferna har under 2017 genomgått utbildning avseende kränkande särbehandling och förebyggande av ohälsosam stress. Arbetet på IVL bedrivs till stor del vid datorer inne på kontoren och för att minska negativa följder av stillasittande och ibland monotont arbete görs årligen ergonomironder. Medarbetarna erbjuds utrustning och behandling av naprapat för att minska eventuella påfrestningar.
Ett stort antal medarbetare arbetar på laboratorier och testanläggningar, bland annat med substanser som kan innebära hälsorisker. Därför läggs här stor vikt vid skadeförebyggande åtgärder. Andra utmaningar som måste hanteras är fältarbete och ensamarbete.

Sjukfrånvaron ökade något 2017 jämfört med året innan och utgjorde 3,1 (2,9) procent av arbetstiden. IVL har avtal om företagshälsovård som omfattar samtliga medarbetare som även erbjuds regelbundna hälsokontroller. Samtliga medarbetare erbjuds gratis vaccinering i influensatider. För att uppmuntra till en hälsosam livsstil får alla anställda ett årligt friskvårdsbidrag. IVL stödjer företagets mycket aktiva idrotts- och kulturföreningar.

Utmaningar och framtida planer
IVL lockar och rekryterar högpresterande medarbetare. Därför riktas särskild uppmärksamhet mot åtgärder för att hantera stress. Det konkreta arbetet görs dels inom respektive grupp, dels i form av coachningsgrupper.I slutet av 2015 startade ett coachningsprojekt där ett antal seniora medarbetare fick utbildning i att stötta mindre erfarna medarbetare att hantera i utmanande situationer och arbetsuppgifter. Förutom detta har projektet syftat till att öka utväxlingen av kunskap och effektivisera projektarbetet. Coachningsprojektet har varit framgångsrikt och under 2017 beslutades att det skulle fortsätta under namnet mentorskapsprogram. Ytterligare två mentorer utbildades under året.

Kinakontoret en särskild utmaning
Medarbetarna vid IVL:s kontor i Kina omfattas av samma policyer och förmåner som medarbetarna i Sverige. Däremot är den yttre miljön, i synnerhet luften, i framför allt Beijing tidvis hälsofarlig. IVL har därför utrustat både kontoren och medarbetarnas hem med luftreningsutrustning.