Så kan städerna skapa gröna ytor och biologisk mångfald

I takt med att städerna växer och förtätas minskar utrymmet för grönområden och därmed den biologiska mångfalden.
Men dessa naturvärden går att återskapa, visar BiodiverCity.

Det sjuåriga projektet som avslutades 2017 har tagit fram en vägledande skrift för gröna lösningar med hög biologisk mångfald.

– Grönska ger bättre luft och klimat, det dämpar trafikbuller och ökar den biologiska mångfalden. Men det duger inte med gräsmattor och trädalléer. Vi behöver en stor växtart-
rikedom för att insekter som humlor och fjärilar ska trivas och skapa biotoper med höga naturvärden och ekosystemtjänster, säger Johanna Andersson på IVL.