Vedeldning och trafik största hoten mot luften i städerna

Hälsoeffektmätningar för Stockholm, Göteborg och Umeå visar att lokala utsläpp av luftföroreningar från vedeldning och vägtrafik är större än vad tidigare beräkningar på nationell nivå har visat.

Det framkommer i en rapport från Naturvårdsverkets forskningsprogram Frisk luft och klimat, SCAC, som presenterades i februari.

– Det här visar att det finns stor anledning att arbeta vidare med att minska de lokala utsläppen av små partiklar från trafik och vedeldning i svenska städer, säger Peringe Grennfelt på IVL Svenska Miljöinstitutet, koordinator för forskningsprogrammet.

Vedeldningens stora betydelse förvånade forskarna. För de små partiklarna är utsläppen från vedeldning lika stora eller
något större än de från vägtrafiken. För sot, där dieselfordon är en stor källa, är vägtrafiken en större källa än vedeldningen.Forskargrupper inom SCAC har också studerat hur luftföroreningar påverkar hjärt-kärlsjukdomar, lungfunktion och graviditetsutfall. Resultatet visar att det finns ett tydligt samband mellan exponeringen för sot och stroke samt mellan avgaspartiklar och låg födelsevikt.