Intern organisation

Företaget är organiserat i fyra operativa enheter samt företagsövergripande enheter för forskning, affärsutveckling, och marknad. Enheterna samverkar genom fyra tvärsgående fokusområden.

Operativa enheter​

  • Organisationer, Produkter & Processer
  • Naturresurser & Miljöeffekter
  • Luftföroreningar & Åtgärdsstrategier
  • Klimat & Hållbara samhällssystem

Fokusområden

  • Naturresurser, klimat och miljö
  • Resurseffektiva kretslopp och konsumtion
  • Hållbar produktion och miljöteknik
  • Hållbar stadsutveckling och transporter