Uppförandekod

IVL Svenska Miljöinstitutet AB åtnjuter högt anseende som ett ansvarstagande företag. Det bygger på integritet och affärsverksamhet som är konsekvent bedriven enligt de lagar och regleringar som styr IVL:s aktiviteter.

IVL:s uppförandekod bygger på FN:s Global Compacts tio principer samt på IVL:s värdegrund.

Uppförandekoden har antagits av IVL:s styrelse för att betona de principer som gäller för alla IVL:s medarbetare och styrelseledamöter samt som styr IVL:s uppförande i förhållande till medarbetare, leverantörer, affärspartners och andra intressenter.

IVL uppmanar samtliga leverantörer och samarbetspartners att följa uppförandekoden. Vid utvärdering av nuvarande och framtida leverantörer ska principerna i uppförandekoden tillämpas. Utöver uppförandekoden styrs IVL:s verksamhet av ett antal policyer.

För mer detaljerad information om uppförandekodens olika delområden hänvisas till dessa policyer samt ett för uppförandekoden specifikt vägledningsdokument.

Här finns IVL:s uppförandekod.