Nyhet 2015-05-05

Ekologisk mat minskade mängden bekämpningsmedel hos familj

IVL Svenska Miljöinstitutet har på uppdrag av Coop undersökt om man genom att äta ekologisk mat kan minska halterna av bekämpningsmedel i kroppen. Studien har utförts på en trebarnsfamilj, som vanligtvis inte äter ekologisk mat. Den största förändringen i halterna av bekämpningsmedel skedde hos familjens barn.

Coops avsikt med undersökningen var att ta reda på om en övergång från icke-ekologisk till ekologisk mat ger någon mätbar effekt av halten bekämpningsmedel i kroppen.

Försöket pågick under tre veckors tid, en inledande vecka då familjen åt som vanligt följdes sedan av två veckor då familjen endast åt ekologisk mat, såväl frukt och grönsaker som kött och fisk. Under hela perioden förde familjen kostdagbok och lämnade dagliga urinprover.

När familjen åt ekologisk mat minskade mängden bekämpningsmedel. Särskilt de tre barnen (12, 10 respektive 3 år) hade lägre koncentrationer under perioden med ekologisk mat.

– Det som är positivt är att när man börjar äta ekologiskt så sjunker halterna av bekämpningsmedel i kroppen ganska snabbt, säger Jörgen Magnér, forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I proverna hittades spår av åtta bekämpningsmedel från bland annat insektsmedel, svampmedel, ogräsmedel och tillväxtreglerande medel. Jörgen Magnér är dock noga med att poängtera att halterna av bekämpningsmedel redan innan den ekologiska perioden var låga och med god marginal låg under ADI-värdet (acceptabelt dagligt intag) – det vill säga den mängd av ett ämne som anses säkert att få i sig varje dag utan risk för negativa hälsoeffekter.

– Undersökningens omfattning är för liten för att man ska kunna dra några långtgående slutsatser om hur stor betydelse en övergång till ekologisk mat har för exponeringen av kemikalier. Men som pilotstudie är undersökningen ändå intressant och kan utgöra ett bra underlag till fortsatta undersökningar. Vi vet för lite om kombinationseffekterna av att äta besprutad mat. Det behövs mer forskning på det här området, säger Jörgen Magnér.

Mer information finns på www.coop.se/ekoeffekten