Forskningssamverkan kan motverka polarisering och faktaresistens

Den senaste tidens tendenser med filterbubblor och faktaresistens har ställt frågan om forskningens roll på sin spets, inte minst på miljöområdet. Vi ser en kraftig polarisering i den offentliga debatten om allt från skogsbrukets hållbarhet till risker med kemikalier och framtidens livsmedelsförsörjning, skriver John Munthe i en sammanfattning av forskningsåret 2017.

"IVL Svenska Miljöinstitutet är
i grund och botten ett sam-
verkande och brobyggande forskningsinstitut.
"

Vi som arbetar med forskning måste ställa oss frågan hur vi kan skapa tilltro till de resultat som vi får fram och hur vårt arbete kan bidra både till en minskad polarisering och ge underlag till konstruktiva dialoger om lösningar på målkonflikter. Målet med tillämpad forskning är att nå fram och göra skillnad, visa på lösningar på samhällets utmaningar och presentera dem i en form som är tillgänglig utanför forskarvärlden. En viktig faktor för att nå dithän är samarbete – både mellan olika forskningsdiscipliner och med samhällets aktörer i övrigt. Det säkerställer att stuprörsforskning undviks och att resultaten blir relevanta.
IVL Svenska Miljöinstitutet är i grund och botten ett samverkande och brobyggande forskningsinstitut. Tillsammans med andra starka aktörer kan vi samla relevant forskningskompetens, dela kunskap och erfarenheter och utveckla våra verksamheter. Under 2017 ingick vi i flera viktiga samarbeten som betyder mycket för miljön och mycket för Forskningssverige. Här nedan är några av dem.

Skogen

I början av året slöt IVL ett samarbetsavtal med Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, om forskning inom framtidens bioekonomi. Det finns en stor optimism i branschen och många menar att skogsråvara helt kommer kunna ersätta fossila råvaror på alla områden och skapa stor nytta både för klimatet och för en samhällsnyttig skogssektor. Men det finns också en stark oro i samhället som handlar om hur vi ska använda våra skogar på ett miljömässigt hållbart sätt. För att komma runt den här polariseringen måste vi ha bra forskning, både om skogsbrukets påverkan på biologisk mångfald och andra ekosystemtjänster, och hur vi kan öka effektivitet och produktivitet i hela värdekedjan från skogsråvara till produkt. Samarbetet med Skogforsk gör oss bättre rustade att ta oss an de forskningsuppgifter som behöver lösas.

Havet

IVL har nyligen lagt grunden för ett forskningssamarbete med Göteborgs universitet, Chalmers tekniska högskola, RISE, KTH och Lysekils kommun om hållbar blå tillväxt, med Kristinebergs forskningsstation som bas – det så kallade Kristineberg Marine Research and Innovation Center. Efter att Sverige och Fiji tog initiativ till FN:s stora havs-
konferens 2017 har FN deklarerat åren 2021-2030 som Decade of Ocean Science for Sustainable Development. I det sammanhanget ska IVL bedriva fortsatt forskning för ökad kunskap om haven men också stärka sitt fokus på marina innovationer och blå tillväxt. Sedan IVL etablerade sin marina verksamhet i Lysekil för fem år sedan har den vuxit och vi är nu en viktig forskningsaktör på Kristinebergs forskningsstation med fem heltidsanställda.

Klimatet

2017 rullade IVL som programvärd igång det stora klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Carbon Exit med ett fyrtiotal parter och en budget på 81 miljoner kronor under fyra år. Mistra Carbon Exit utgör ett viktigt samarbete med bland annat forskare vid Chalmers men också med många industriparter som gör sig redo att ställa om till netto nollutsläpp – ett bra exempel på samarbete mellan forskning och samhällets aktörer med klimatomställning i gemensamt fokus.

Samarbete präglar också IVL:s produktion av vetenskapliga artiklar från 2017 där de flesta är skrivna tillsammans med nationella och internationella partners från universitet och
institut. Den ämnesmässiga bredden på forskningen som presenteras i dessa artiklar visar tydligt att miljö- och hållbarhet genomsyrar alla samhällets sektorer och berör alla skalor – från bostäder och arbetsplatser till städer och infrastruktur, vår svenska natur och det globala ekosystemet. Publicering i tidskrifter är viktigt för att säkra vetenskaplig kvalitet och för att synliggöra IVL:s forskning i en internationell forskarvärld. Det är glädjande att se att vi är en attraktiv och produktiv samarbetspartner på en rad relevanta områden.
IVL är ett institut för tillämpad forskning och ska göra skillnad. Verktygen för att nå dit är relevant forskning och utvecklingsarbete av god kvalitet, spridning av kunskap och inte minst direkt samverkan i konkret förändringsarbete med myndigheter, företag och andra aktörer.