Från vänster: Henrik Sundström, Pär Larshans, Katja Awiti, Johan Kuylenstierna, Lena Callermo, Mikael Malmaeus, Annika Helker Lundström, Karin Byman, Tord Svedberg, Bo Olsson, Marie Louise Falkland och Peter Nygårds.

Koncernens verksamhet

IVL Svenska Miljöinstitutet AB (IVL) bedriver forskning och uppdragsverksamhet inom hela miljö- och hållbarhetsområdet. Kundkretsen återfinns inom alla branscher, myndigheter och organisationer. Basen för verksamheten är Sverige och Europa men kunderna finns i hela världen, inte minst i Kina där IVL har haft verksamhet i 30 år. IVL har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Beijing och Fiskebäckskil.

IVL, som bildades 1966, ägs av Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning. Bolagets och stiftelsens styrelser sätts samman av staten och näringslivet. Verksamheten bedrivs i aktiebolagsform sedan 1982.
Koncernen består, förutom av moderbolaget IVL, även av dotterbolagen Bastaonline AB, EPD International AB, eBVD i Norden AB, IVL Environmental Technologies (Beijing) Company Ltd och joint venture-bolaget Sino–Swedish Environmental Technology Development Center, SEC, i Kina. IVL:s verksamhet bedrivs i allt väsentligt inom moderbolaget.

Moderbolaget

Syftet med IVL:s verksamhet är att genom forskning och uppdrag arbeta för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället. Verksamheten är organiserad i fyra operativa enheter, liksom enheter för affärsutveckling och marknad samt forskning som verkar tvärs genom organisationen. Arbetssättet inom IVL präglas av tvärvetenskaplighet och helhetssyn. Företaget verkar brett inom hela hållbarhetsområdet, därför finns, förutom den traditionella miljökompetensen, även kompetens inom beteendevetenskap, ekonomi, kommunikation och samhällsvetetenskap.

Verksamheten spänner över alla branscher och kunderna återfinns i hela svenska samhället; från småföretag till internationellt verksamma storföretag, branschorgan, myndigheter – där Naturvårdsverket är den största enskilda anslags och uppdragsgivaren – samt kommuner och organisationer.

Dotterbolag och annan verksamhet

Hammarby Sjöstadsverk

Hammarby Sjöstadsverk är en av Sveriges ledande FoU-anläggningar inom vattenreningsteknik. Anläggningen som drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH används i både nationella och internationella forskningsprojekt och som en test- och pilotanläggning åt näringsliv och andra parter. Anläggningen utgör basen till Sweden Water Innovation Center – SWIC. Verksamheten har vuxit kraftigt sedan starten 2007 och vid anläggningen utvecklas idag kommunala vattenreningstekniker av forskare från institut och högskolor samt cirka 25 svenska och internationella vattenreningsföretag. För närvarande arbetar ett 30-tal IVL-medarbetare i 20 olika FoU-projekt vid Hammarby Sjöstadsverk.

Tillsammans med KTH, Uppsala universitet, SLU och Mälardalens Högskola ingår Hammarby Sjöstadsverk i VA-kluster Mälardalen som är ett centrum för kommunal vattenrening med finansiering från Svenskt Vatten och kommunala verk från Mälardalsregionen.

I december invigdes pilotanläggning över Stockholms framtida vattenrening på IVL:s forskningsanläggning Hammarby Sjöstadsverk. Om några år finns världens största avloppsreningsverk med membranteknik i Stockholm. Det ska ge den växande staden en avloppsrening som har större kapacitet och ger mindre utsläpp av övergödande ämnen till Östersjön.
Stockholm Vatten och Avfall:s (SVA) stora utbyggnad skapar en osäkerhet om platsutrymme uppe på berget från 2020 och framåt. Diskussioner om lösning pågår mellan IVL och SVA.

Fiskebäckskil

Bolaget bedriver huvuddelen av sin marina verksamhet på forskningsstationen Lovéncentret Kristineberg i Fiskebäckskil som utgör en del av Sven Lovén centrum för marin infrastruktur vid Göteborgs universitet. IVL har idag omfattande forskning om marint mikroskräp och maritima miljöeffekter av utsläpp av läns- och skrubbervatten samt utveckling och utvärdering av nya former av akvakultur.

Bland de större projekt som IVL bedriver på platsen märks Baseman (Defining the baselines and standards for microplastics analyses in European waters) och Plastox (Direct and indirect ecotoxicological impacts of microplastics on marine organism) med finansiering från JPI Ocean. IVL:s experter i Fiskebäckskil arbetar på uppdragsbasis med mikroskräpanalyser i olika vatten samt som expertstöd till HaV och andra myndigheter. I Vinnovaprojektet Integrerad Akvakultur utvecklas ett nytt cirkulärt koncept för samodling av sjöpung, makroalger och fisk tillsammans med bland annat innovationsbolaget Marin Biogas.

I nytt innovationsprojekt odlas Japanska jätteostron. Projektet skall undersöka om japanska jätteostron kan förbättra lönsamheten för den svenska mussel- och ostronodlingen samt bidra till ett hållbart vattenbruk. Utanför Lysekil på västkusten genomförs innovationsprojekt där IVL ska testa nya metoder för att odla den främmande arten i havet. Projektet tittar på olika odlingsmetoder och utvärderar en för Sverige ny teknik, med nedsänkta odlingssystem. Går det vägen kan det innebära en helt ny näring för Sverige. Projektet finansieras av Havs- och Fiskerifonden via Jordbruksverket. Det startade i september 2017 och pågår till december 2020.

Internationell verksamhet

IVL har en omfattande internationell verksamhet. Europa betraktas som företagets hemmamarknad och i övrigt ligger fokus huvudsakligen på Kina och Indien. 

Kommunikation, kurs- och seminarieverksamhet

Kommunikation, liksom seminarie- och konferensproduktion, är en del av enheten Affärsutveckling och marknad. Under året har över 1750 personer deltagit på IVL:s evenemang. Kommunikation är följaktligen en integrerad del i bolagets verksamhetsutveckling.
Kommunikation har blivit en allt viktigare komponent inom såväl forskningsprogram som allmänt för att öka kännedomen om IVL:s verksamhet. Kommunikationen behöver vara målgruppsanpassad för att vara relevant och nå genom bruset. Fokus läggs på att förstå kundens behov och drivkrafter för att nå målet att skapa beteendeförändring med tillämpad forskning. Även seminarieverksamheten spelar en väsentlig roll, inte minst för att befästa IVL:s roll som arena för möten mellan forskning, näringsliv, myndigheter och politiker, framför allt med konferenserna "Tillståndet i miljön", "Vägen till giftfritt byggande", det årliga Östersjöseminariet och "Hållbara transporter".

Samarbeten med universitet och högskolor

I IVL:s roll ligger att agera som brobyggare mellan forskning och näringsliv och skapa arenor för samverkan mellan olika samhällsaktörer. Det är en av anledningarna till att IVL har en aktiv roll i olika typer av nätverk och andra samarbeten, varav ett par lyfts fram ovan. Dessutom deltar IVL i en lång rad europeiska teknologiplattformar som exempelvis WSST (vatten), ESTEP (stål), FBST (skog) och ECTP (bygg).

Andra exempel:

Spire - ett nätverk som arbetar för ökad resurseffektivitet i processindustrin.
Enero – European Network of Environmental Research Organisations – är en sammanslutning av europeiska forskningsinstitut inom ramen för European research area (ERA) där IVL är aktiv medlem.
EurAqua – ett europeiskt nätverk av forskningsorgan inom sötvattensområdet. IVL är svensk representant i nätverket
Norman – ett nätverk av referenslaboratorier och forskningsorganisationer som arbetar med screening av nya miljöstörande kemikalier.
Lighthouse – centrum för nordisk sjöfartskompetens och ett samarbete mellan Chalmers, Handelshögskolan i Göteborg och Sveriges Redarförening.
NTM, Nätverket för Transport och Miljö – IVL är medlem i nätverket och har därutöver sedan 2009 ett formaliserat samarbete med NTM. Syftet med samarbetet är att stärka NTM:s nätverk genom att ställa IVL:s expertis till för- fogande för NTM:s arbetsgrupper och medlemmar.
SMED – Svenska Miljöemissionsdata – är ett konsortium bildat 2001 av IVL, SCB, SMHI och SLU, för att långsiktigt samla och utveckla kompetensen i Sverige inom emissionsstatistiken kopplat till åtgärdsarbete inom områdena luft- och vattenföroreningar, avfall samt farliga ämnen och kemikalier. Sedan 2006 levererar SMED alla underlag till Sveriges internationella rapportering inom dessa områden och det befintliga ramavtalet löper till 2022.
Stockholm Cleantech - som är en utveckling av Stockholms Miljöteknikcenter, är initierat av och administreras av IVL. Stockholm Cleantech kopplar samman besökare, intressenter, projekt, teknologi, företag och forskning inom miljöteknik i Stockholm/Mälardalsregionen.
Skogforsk – I början av året slöt IVL ett samarbetsavtal med Skogforsk, det svenska skogsbrukets forskningsinstitut, om forskning på framtidens bioekonomi.
Kristineberg Marine Science and Innovation Center – Det är en unik satsning för Sverige, men också inom EU, med fem tunga forskningsorganisationer som går samman för att gemensamt driva marin forskning och innovation. Därigenom kan man täcka in allt från marinbiologi och miljöeffektforskning till innovationsnära forskning inom exempelvis marin livsmedels- och bioteknik, marin energi och maritima operationer. Centralt i konceptet är bred och avancerad testbäddsverksamhet, som kan brygga över från forskningsresultat till industriell tillämpning. Därigenom kan man bidra till att utveckla företag och skapa arbetstillfällen. Den marina infrastrukturen vid Kristineberg är en nationell resurs och ett internationellt centrum för forskning och innovationer om marina resurser och ekosystem.